Unua-pagho >> Esperantujo >> Kalendaro
julio
01-07:
38-a Brazila Kongreso de Esperanto en Belo Herizonte/MG, Brazilio (retposhto: ariknub@ig.com.br)
03-06:
Jarkongreso de ELNA en Masachuseca Instituto de Teknologio en Cambridge apud Bostono (TTT-pagho: http://esperanto.org/ELNA/kongreso2003/)
04-06:
51-a Jarkongreso de ELNA en Boston, Massachusetts, Usono (retposhto: questions@yahoogroups.com)
05-06:
Estero en Ukrainio (Viktor Pajuk, Mikola Kriveckij, p.k. 83, UA-01133 Ternopil-1, Ukrainio; retposhto: elena@pajuk@undp.org)
05-06:
Fervojista amika renkontigho en Kaposvar (Magyar Vasutas Egyesulet, HU-1062 Budapest, Andrassy ut 73-75, Hungario)
05-12:
24-a REF (Renkonto de E-istaj Familioj) en Gresillon, Francio (Bert Schuman, 9 rue du Couradin, FR-35510 Cesson-Sevigne, Francio; tel.: +33-2.99.83.69.86, h.: +33-223.284.284; retposhto: bsn@aql.fr; TTT-pagho: http://familioj.komputilo.org/ref2003.htm)
07-25:
Somera E-Kursaro en Brattleboro, Vermonto, Usono (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW. Olympia WA 98512, Usono; tel.: +1-360-7544563; telefakso: +1-360-7869175; retposhto: eddyellen@aol.com; TTT-pagho: http://www.esperanto-usa.org/nask/)
08-12:
Radiofonia teatrajho kun realigo de kompakta disko kun Serge Sire, Georges Lagrange en Bouresse (Kvinpetalo)
09-19:
Naturista E-ista Somera Tendaro, NESTO, sur insuloj en Gorkovskoje maro apud urbo Jurjevec, Rusio (Ivanova regiono) (Akimova Jelena (Etulinka). Niznij Novgorod, ul. Artelnaja 11-34, RU-603098, Rusio; tel.: (8312) 395479; retposhto: etulinka@mail.ru)
10-14:
Baltaj Esperanto-Tagoj (BET) en urbo Tartu, Estonio (retposhto: bet39@hanza.net)
12:----
Festo kun fishista supo en Baja, Hungario (retposhto: bajai@eposta.hu)
12-18:
76-a Kongreso de SAT (Sennacieca Asocio Tutmonda) en La Chauxde-Fonds, Svislando (S.A.T., 67 av. Gambetta, FR-75020 Paris, Francio; tel.: +33-147978705; telefakso: +33-147977190; retposhto: satesper@noos.fr)
14-18:
Somera E-kurso en Heinavesi, Popolaltlernejo de Valamo, Finnlando (EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki, Finnlando; retposhto: eaf@esperanto.fi)
14-19:
14-a IMEK, Internacia Medicinista E-Konferenco en Oradea, Rumanio (Budahazy Istvan, b-dul Dacia nr. 99, bl. D 2, ap. 24, RO-3700 Oradea, Rumanio; tel.: +40-(0)259-153192; retposhto: bhazy@rdslink.ro au amakay@oradea.iiruc.ro)
15-19:
Realigo de bildrakontoj kun Serge Sire en Bouresse, Francio (Kvinpetalo)
15-20:
62-a Hispana Kongreso de E-o kaj 13-a Internacia Esperanto-Kongreso en Valencio (Augusto Casquero, Avenida Burjasot 29, A-31, ES-46009 Valencia, Hispanio; retposhto: augustocasquero@infonegocio.com)
17-22:
2-a Balta Esperanto-Forumo en Olsztyn, Pollando kun konkursa programo "Fresho" (Marian Zdankowski, ul. Limanow-skiego 36/3, PL 10-343 Olsztyn, Pollando; tel.: 89-5347424, 89-5268702; retposhto: avo_lamer@labnet.pl kaj angiel@polbox.com)
17-25:
Hamburga Somero, senpere antau la IJK/UK en Gotenburgo (Hamburga E-Societo, Klaus-Groth-Str. 95, D-20535 Hamburg; tel.: +49 40/2503065; retposhto: hamburg@esperanto.de; TTT-pagho: www.esperanto.de/hamburg)
19-24:
IBIRE 03, Internacia biciklista renkontigho en Dobrichovice, Chehhio (KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, Chehhio; tel.: 420-2-9912201; retposhto: chrdle@kavapech.cz)
19-25:
Internacia Esperanto-konferenco de OSIEK en Prago. Temo: Intimaj temoj en Esperanto-beletro (KAVA-PECH)
19-26:
Internacia Junulara Kongreso en Lesjofors. La temo: Al Libera Kulturo (ALKO) (TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; tel.: +31-10-43 61 044; retposhto: oficejo@tejo.org, ijk. La alighilo elshuteblas che: http://www.tejo.org/ijk/2003/)
20-24:
38-a Brazila Kongreso de Esperanto en Belo Horizonte/MG, Brazilo (SEM, rua Guajajaras 410 sala 810, BR-30180-100 Centro Belo Horizonte MG, Brazilio; tel.: +55-31-32125533; retposhto: sembh@yahoo.com.br)
22-26:
Inicado al Esperanto, metodo Freinet kun Mariette Bernardin kaj Praktikado de la lingvo, 2-a nivelo en Bouresse (Kvinpetalo)
26 jul.
-10 aug.: 35-a Internacia Infana Kongreso (IIK) en Lerum, Svedio (Stefan MacGill, Pannonia u. 30/I/6, HU-1136 Budapest, Hungario; tel.: +36-1-3495207; retposhto: stefan.macgill@galamb.net)
26 jul.
-02 aug.: 88-a Universala Kongreso en Gotenburgo (Universala Esperanto-Asocio)