Unua paĝo >> Esperantujo >> E-organizo


Fakaj asocioj

Naturamikoj

Esperanto-Fako de la Naturamika Internacio (TANEF): p/a Antje Noordewier, Emmalaan 7, NL-3832 AH Leusden, Nederlando. Organo: La Migranto (4 n-roj): p/a TANEF. Abono (10 eŭroj jare) aŭ provnumero ĉe Eric Baert, Rue des Taillis 23, BE-1420 Braine l’Alleud, Belgio; retpoŝto: <eric.baert@swing.be>.

Naturismo

Internacia Naturista Organizo Esperantista (INOE): (fond. 1961, kunlaboranta kun UEA ekde 1978): p/a kasisto: Jozefo Nemeth, Fo u. 41/5, HU-8531 Ihasz; tel.: (89) 356050; retpoŝto: <jozefo@mail.globonet.hu>. Membr.: 150. Celo: Disvastigi E-on en naturistaj nudistaj medioj; interligi ilin. Prez.: Leif Heilberg. Organo: Naturista Vivo (4 n-roj): p/a kasisto. Provekz. kontraŭ 2 irk-oj.

Naturkuracado

Internacia Naturkuraca Asocio (INA): (fond. 1986, kunlaboranta kun UEA ekde 1992): Kwangmyong 2 dong 50-5ho, Kwangmyong-shi, Kyongki-do, Korea Resp.; tel.: (02) 682 3456, (02) 3666 7434; retpoŝto: <puramo@chollian.net>; TTT-paĝo: <www.esp-ina.com>. Membr.: 126. Celo: Interligi fakulojn kaj interesatojn pri la naturkuracado, alternativaj kuracmetodoj, ekz. homeopatio, orienta (ĉina kaj hinda) medicino, kiropraktiko, vegetarismo, radiestezo kaj aliaj tradiciaj medicinoj. Prez.: d-ro Puramo Chong. Organo: Naturkuracado (1 n-ro).

Nefumismo

Tutmonda Asocio de Esperantistaj Nefumantoj (TAdEN): (fond. 1995): Zwaansmeerstraat 48, NL-1946 AE Beverwijk, Nederlando; retpoŝto: <br.esperanto@planet.nl>. Celo: Protekti la sanstaton de nefumantaj esperantistoj kontraŭ la atakoj de brulanta tabako; informi pri nefumismo. Organo: Puraj Pulmoj: p/a TAdEN.