Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Oktobro
01-03:

Internaciaj Pedagogiaj Tagoj en ICH (spertointerŝanĝo, konsultiĝo). Kunorganizanto: ILEI (ICH -- v. 01 jul.)

01-08:
13-a Internacia Esperanto-Semajno de la Kulturo kaj Turismo en Calella, Katalunio, 80 km norde de Barcelono. Prelegoj, Premio Ada Sikorska, muziko, ekskursoj (Luis Serrano Perez, Apartad 423, ES-08200 Sabadell, Hispanio. Tel.: +34 93727 5021; retpoŝto: <luis_serrano@mixmail.com>; TTT-paĝo: <www.terra.es/personal5/lserrano2003/>)
05-06:
Staĝo pri Esperanto apud Nantes, Francio (Esperanto 44, Ferdi Vince, 13 rue du Docteur Schweitzer, FR-44600 St Nazaire, Francio. Tel.: 0240704674)
06-30:
Vojaĝoj al Usono por viziti Kalifornion, Alaskon kaj Havajon (Esperantotur -- v. 30 jul.)
06 okt.- 25 nov.:
Kvar vojaĝoj ĉirkaŭ la mondo kun vizito de San Francisko, Alasko, Havajo, Guamo, Tokio, Seulo, Bangkoko kaj ev. Laoso kaj Kamboĝo (Esperantotur -- v. 30 jul.)
07-09:
Gaja Semajnfino en Breisach, Germanio (Inge Simon, Brunner Str. 20, DE-73431 Aalen, Germanio. Tel.: +49-(0)7361-360615; retpoŝto: <Inge.Simon@esperanto.de>)
07-09:
Pedagogiaj Seminarioj en ICH (temo: E-fondaĵoj, historio, metodologio) (ICH -- v. 01 jul.)
08-09:
11-a Andaluzia Kongreso de Esperanto en Malago, unu el la 8 provincoj de Andaluzio, Hispanio (Telefakso: +34-95-2228960; retpoŝto: <j.herrero@transcemasa.es>)
08-09:
37-a Korea Kongreso de Esperanto en Seulo (Korea Esperanto-Asocio, tel.: +82-2-7176974; retpoŝto: <pacamo@hanmail.net>)
08-10:
12-a Aŭtuna Renkontiĝo en Sylver Bay, Lake George, Novjorkio. Amikeca semajnfino (antaŭe konata kiel Okemo-Internacia Semajnfino Esperantista) (Esperanto-Societo Kebekia, 6358-A, rue de Bordeaux, Montreal (Quebec) H2G 2R8, Kanado; retpoŝto: <esperanto@sympatico.ca>; TTT-paĝo: <http://esperanto.cam.org>)
09-14:
Memortagoj pri la IFEF-prezidinto Achim Giessner en Herzberg, Germanio (ICH -- v. 01 jul.)
10-16:
InPaSem 2005 (Internacia Paroliga Semajno) en Dobrichovice apud Prago, Ĉeĥio. Kurso por komencintoj (ne komencantoj!) kaj seminario por jamaj parolantoj (KAVA-PECH, Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉeĥio. Tel.: +420-257-712201, +420-257-712126; retpoŝto: <info@kava-pech.cz>; TTT-paĝo: <http://www.esperanto.cz/>)
15-16:
Pedagogiaj Tagoj. Konferenco de hungariaj E-instruistoj (Palma Csiszar, retpoŝto: <cspalma@freemail.hu>)
21-23:
11-a Kongreso de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Vyskov (Ĉeĥa Esperanto-Asocio, c/o Pavel Polnicky, Na vinici 110/10, CZ-290 01 Podebrady, Ĉeĥio; retpoŝto: <Cea.polnicky@quick.cz>; TTT-paĝo: <www.esperanto.cz>)
21-23:
La 92-a Japana Esperanto-Kongreso en Jokohamo. La temo: Rekonu Esperanton nun! (Japana Esperanto-Instituto, 162-0042 Tokyo-to, Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3. Tel.: 03-3203-4581, 03-3203-4582; retpoŝto: <esperanto@jei.or.jp>)
25-29:
Staĝo en Kvinpetalo: Inicado kaj unua praktiko de Esperanto por infanoj kaj plenkreskuloj. Praktikado de la lingvo duagrada por infanoj kaj plenkreskuloj (Serge Sire kaj Suzanne Bourot) (Kvinpetalo -- v. 05 jul.)
29 okt.- 05 nov.:
14-a Esperanto-Korusa Semajno ĉe Pireneoj sub gvido de Carles Vela I Aulesa (Jorgos, FR-11420 Lafage, Francio. Tel.: +33-(0)468-605417; retpoŝto: <jorgos@tiscali.fr>)