Unua paĝo >> Esperantujo >> Kalendaro


Julio

01-07:

Ekoturisma Seminario (EKOTUR 2006) en Dobřichovice apud Prago kaj ties ĉirkaŭaĵo, por piedirantoj kaj biciklantoj (KAVA-PECH, Anglicka 878, CZ-252 29 Dobrichovice, Ĉeĥio; tel.: +420-257-712201; telefakso: +420-257-712126; retpoŝto: <chrdle@kava/pech.cz>; TTT-paĝo: <www.kava-pech.cz/ekotur>)
01-14:
Pivniĉnaj Esperanto-Tagoj, Piwniczna, Pollando (EFE, Zbigniew WARMUZ, ul. Bajeczna 1-104, PL-31-566 Krakow, Pollando; tel.: +48-12-4141256; TTT-paĝo: <http://www.internaciagazeto.com/eventi /articolo_0002_pivnicxna. htmz. warmuz@chello.pl>)
02-09:
Internacia Somera Lernejo en Armenio (Karine Arakeljan, str. Khandjian, 33, Apt. 4, AM-375010 Erevan, Armenio; tel.: +374-10-523426; retpoŝto: <karinko_arm@yahoo.com>)
02-15:
Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉeĥio. 1-a etapo (Pavel Sittauer, Hartmanova 1128, CZ-674 01 Trebič, Ĉeĥio; retpoŝto: <Esperanto.trebic@volny.cz>)
03-07:
Esperanto-kursoj (elementaj kaj por progresantoj) en la Popola Instituto de Valamo, Heinävesi, Finnlando (Tiina Oittinen, sekretario de EAF, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando; TTT-paĝo: <http://www.esperanto.fi/Valamoesperanto.htm>; retpoŝto: <eafsekretario@esperanto.fi>)
03-21:
37-a Nordamerika Somera Kursaro en Brattleboro, Vermont, Usono (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512, Usono; tel.: +1-(360)7544563; TTT-paĝo: <http://esperanto.org/nask/>; retpoŝto: <eddyellen@aol.com>)
04-08:
42-aj Baltlandaj Esperanto-Tagoj en Kuressaare, Estonio. Temo: “Unueco kaj diverseco de la popoloj ĉe la Balta Maro” (Estona Asocio de Esperantistoj, tel.: +372-6035272; retpoŝto: <esperant@hot.ee>)
04-08:
Staĝo en Kvinpetalo. Praktikado de Esperanto, dua grado, kun Liliane Bon en Bouresse, Francio (Kvinpetalo, Esperanto-Centro, Rue de Lavoir, FR-86410 Bouresse, Francio (tel./telefakso: +33 (0)5 49 42 80 74; TTT-paĝo: <http://kvinpetalo.free.fr/>; retpoŝto: <informoj@kvinpetalo>)
04-08:
Lernu kaj ĝuu en la Popola Instituto de Valamo en Finnlando (Tiina Oittinen, Puutarhakatu 26 A 11, FI-20100 Turku, Finnlando; tel.: 02-2305319; retpoŝto: <eafsekretario@esperanto.fi> aŭ Carola Antskog, Dragfjardsvagen 89, FI-25700 Kimito, Finnlando; retpoŝto: <cantskog@kolumbus.fi>)
07-09:
Ludsemajnfino en Groningen, Nederlando (TTT-paĝo: <http://www.annomedia.com/nonoso/nonej>)
08:
Festivalo pri fiŝista supo en Baja, Hungario (TTT-paĝo: <http://fishsup.ini.hu/; bajai@eposta.hu>)
08-15:
59-a Kongreso de IKUE, Internacia Katolika Unuiĝo Esperantista, Velehrad, Ĉeĥio (TTT-paĝo: <http://www.ikue.org, m.svacek@seznam.cz>)
08-15:
Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo Bourlot, Jean-Kristos kaj Christian Lavarenne (Kastelo Grezijono, FR-49150 Bauge, Francio; tel.: +33 (0)2 41 89 10 34; TTT-paĝo: <http://gresillon.org>; retpoŝto: <kastelo@gresillon.org>)
11-15:
Staĝo en Kvinpetalo. Preparado al la ekzameno “Altaj Studoj” kun Janine Dumoulin kaj Michel Duc Goninaz en Bouresse, Francio (Kvinpetalo -- v. 04 jul.)
15-19:
41-a Brazila Kongreso de Esperanto en Campinas SP, Brazilo, kun solenaĵoj okaze de la 100-jariĝo de la unuaj E-kluboj en Brazilo kaj simpozio pri la lokaj E-grupoj (Centra Oficejo de Brazila Esperanto-Ligo, TTT-paĝo: <www.esperanto.cc/bke> aŭ <www.esperanto.cc/centenario>)
15-21:
Internacia Esperanto-Konferenco de OSIEK en Timisoara, Rumanio, kun allogaj postkonferencaj ekskursoj. Temo: “Kio estas oriento?” (tel.: +40 256 464193; telefakso: +40 256 200296; Maria Butan, Aleea Ripensia 34/3, RO-300585 Timişoara, Rumanio aŭ Erich Laubacher, 1 rue Bougainville, FR-78180 Montigny-le-Bretoneux, Francio; retpoŝto: <butan_osiek@yahoo.com>)
15-22:
Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo Bourlot, Tatjana Loskutova kaj Gerrit Berveling
15-29:
28-a Renkontiĝo de Esperantaj Familioj (REF) en Pilsky Mlyn, Ĉeĥio (Vladimír kaj Pavla Dvorak, Gregorova 2563, CZ-397 01 Pisek, Ĉeĥio; poŝtelefono: +420-774-999091 (Vlada), +420-774-942424 (Pavla); TTT-paĝo: <http://ref.esperanto.cz/>; retpoŝto: <vl.dv@centrum.cz>, <pavladvorakova@tiscali.cz>)
16-29:
Somera Esperanto-Tendaro en Lancov, Ĉeĥio, 2-a etapo
18-21:
Staĝo en Kvinpetalo. Renkontiĝo ĉirkaŭ La Kancerkliniko kun Ĵak LePuil en Bouresse, Francio
20-27:
Internacia Familia Renkontiĝo kun la temo “Kuirarto” en Kievo, Ukrainio. Vi estas atendata en la ĉefurbo de Ukrainio kaj povas montri bongustaĵojn de via popolo al aliaj esperantistoj (pk 91, UA-04201 Kiev, Ukrainio; tel.: +380-44-4320743; TTT-paĝo: <http://www.espero.kiev.ua/events_es.html>; retpoŝto: <ml@espero.kiev.ua> aŭ <limih@bigmir.net>)
21-24:
26-a NOREK (Nord-Okcident-Regiona Esperanto-Konferenco) kaj festo pro la centjara jubileo de Seatla Esperanto-Societo, Seatlo, Usono (NOREK, p/a Biblioteko Culbert, 117 East Louisa Street #286, Seattle, WA 98102, USA)
21-24:
54-a ELNA-Kongreso, Novjorko, Usono (Esperanto League for North America, P.O. Box 1129, El Cerrito CA 94530, USA; retpoŝto: <elna@esperanto_usa.org>. Interesiĝantoj pri la interreta belarta konkurso RETSLAMO-1 de ELNA vizitu la retpaĝon <http://esperanto-usa.org/?q=node/295>)
21-25:
65-a Hispana Kongreso de Esperanto en El Puig, Valencio (Hispanio), apud la maro (Hispana E-Federacio, Rodriguez San Pedro 13 - 3° - 7, ES-28015 Madrid, Hispanio; tel./telefakso: +34 914 468 079; TTT-paĝo: <http://www.esperanto-es.net/congreso2006/>; retpoŝto: <augustocasquero@hotmail.com>)
21-30:
Naturista Esperantista Somera Tendaro, NESTo, ĉe Nord-okcidenta bordo de Krimeo
22-23:
1-a Brazila Renkontiĝo de Esperantistaj Spiritistoj (Ribeirão Preto, SP, Brazilo, tel.: +55(0)16-3633-9157 (Neusa Priscotin Mendes); TTT-paĝo: <www.esperanto-es.net/>; retpoŝto: <sauen@netsite.com.br>)
22-26:
Eŭropa Medicina Esperanto-Kongreso, EMEK (s-ino Katalin Farago, pk. 89, HU-6801 Hodmezovasarhely, Hungario; tel.: +36-62-221924 (loĝejo); poŝtelefono: +36-30-3564202; TTT-paĝo: <http://www.esperanto-es.net/>; retpoŝto: <esp-med@vasarhely.hu>)
22-27:
4-a Balta Esperanto-Forumo en Bjalistoko (Bjalistoka Esperanto-Societo, Elzbieta Karczewska, ul. Waszyngtona 14 B m 119, PL-15-269 Białystok, Pollando; retpoŝto: >)
22-29:
Staĝo en Grezijono, Francio, kun Carlo Bourlot, Tatjana Loskutova kaj Andre Cherpillod)
23-28:
Scienca Konferenco okaze de la Centjariĝo de ISAE en Tavoleto, Italio (D-ro R. Sachs, Vor dem Brückentor 3, DE-37269 Eschwege, Germanio)
25-29:
Staĝo en Kvinpetalo. Folkloraj dancoj kun Mari-Elen Desert en Bouresse, Francio)
25-29:
39-a ILEI-konferenco kun la ĉeftemo: “Lingvaj rajtoj, lingvolernado kaj edukado por ĉiuj” en Parma, Italio (Aida Čižikaite Zamenhofo 5, LT-44287 Kaunas, Litovio; tel.: +370-37-208503; poŝtelefono: +370-616-15991; TTT-paĝo: <http://www.ilei.info/agado/konferenco_2006.php>; retpoŝto: <aidute@mail.lt>)
27 jul.
-07 aŭg.: Grupa vojaĝo al 91-a UK, Universala Kongreso de Esperanto, Florenco. Itinero: PL -- AU -- IT -- VA -- AU -- DE – PL (Internacia Klubo “Esperantotur”, str. M. Skłodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz, Pollando; tel./telefakso: +48-52-3461151; retpoŝto: <info@esperanto-turismo.com>)
28:
Studo-tago honore al Bruno Migliorini. Loko: Universita di Firenze, Facolta di Lettere e Filosofia, Piazza Brunelleschi, 3-4, 50121 Florenco. Temo: Vojoj de interlingvistiko: de Bruno Migliorini al la nuna tempo (Renato Corsetti, Via del Castello, 1, IT-00036 Palestrina, Italio)
29 jul.
-05 aŭg.: 91-a Universala Kongreso de Esperanto, UK 2006 en Firenze (Universala Esperanto-Asocio (v. en la kolofono), TTT-paĝo: <http://www.uea.org/kongresoj/uk_2006.html>; reta aliĝilo: <http://www.uea.org/kongresoj/uk_alighilo>; retpoŝto: <fei@esperanto.it>)
29 jul.
-05 aŭg.: 37-a Internacia Infana Kongreseto en Prato, Italio (Bert Schumann, 9 rue Couradin, FR-35510 Cesson-Sevigne, Francio; tel.: +33-299836986; TTT-paĝo: <http://bertosch.free.fr/iik2006/>; retpoŝto: <bert.schumann@free.fr>; aŭ Leonardo Pampaloni, via Cironi 15, IT -59100 Prato, Italio; tel.: + 39-0574 604100; retpoŝto: <pampal@freemail.it>)
29 jul.
-05 aŭg.: 72-a Internacia Kongreso de Blindaj Esperantistoj en Floren Ancona, Italio; tel.: +39-07131602; TTT-paĝo: <http://bertosch.free.fr/iik2006/index.html>; retpoŝto: <aldograssini1@tin.it>)
29 jul.
-05 aŭg.: Staĝo en Grezijono, Francio, kun Tatjana Loskutova, Jean-Luc Kristos kaj Jean-Luc Tortel
30 jul.
-12 aŭg.: Somera Esperanto-Tendaro en Lančov, Ĉeĥio. 3-a etapo