Unua paĝo >> E-Novaĵoj


Movada Foiro kaj Kleriga Tago en Jokohamo

Ankaŭ la 92-a Universala Kongreso en Jokohamo (4-11 aŭgusto 2007) havos en sia programo Movadan Foiron kaj Klerigan Tagon. Post la sukcesa unua provo en Florenco, ankaŭ en Jokohamo la Movada Foiro okazos lige kun la sabata Interkona Vespero. En ĝi landaj kaj fakaj asocioj, eldonejoj, kulturaj kaj movadaj instancoj k.a. povos prezenti siajn agadon, eldonaĵojn ktp. Interesitoj petu specialan respondilon ĉe Anna Lowenstein, Via del Castello 1, IT-0036 Palestrina, Italio; <anna.lowenstein@esperanto.org>.

En la kongresa lundo okazos jam por la kvina fojo la Kleriga Tago. Ĝin organizas Humphrey Tonkin <tonkin@hartford.edu> kaj Michela Lipari <michela.lipari@tiscali.it>, kiuj akceptas ideojn kaj (sin) proponojn por prelegoj, podiaj diskutoj aŭ alispecaj programeroj, kiuj rilatas ekz. al la lingvo, informado, instruado, interreto, kongreslando ktp.

(el "Gazetaraj Komunikoj de UEA")