Unua paĝo >> E-Novaĵoj


La 41-a ILEI-Konferenco okazos en Portonovo, Benino

ILEI-KONFERENCO EN AFRIKO - KIAL?

INSTRUISTOJ DE E-O POR LA PLANEDO TERO

Kial tiu temo por ILEI-konferenco?

Ĉar:

Unue, E-agado en Afriko bezonas sian ILEI-dimension:

- en Afriko estas multaj lernemuloj kaj malmultaj instruistoj de E-o

- instrukapabligado estas prioritata tasko de ILEI

Due, esperantistaj instruistoj de Afriko deziras pli firme komunikiĝi kun siaj kolegoj el la tuta mondo por:

- spertiĝi pri ILEI kaj lerni el ĝia historio

- perfektigi siajn lingvokapablojn kaj spertiĝi pri didaktiko

- konatiĝi kun instrumaterialoj, helpiloj kaj metodoj por E-instruado

Trie, afrika E-ujo povas oferti al la tutmonda E-movado multon, sed:

- vojaĝoj al E-aranĝoj en aliaj mondopartoj estas tro multekostaj por esperantistoj el Afriko

- malmultaj vojaĝoj kaj vizitoj per helpo de amikoj de Afriko ne sufiĉas

Venu al la konferenco, ke ni kune serĉu la respondojn!

Programo:

Konsiderante, ke tiu ĉi internacia aranĝo estos grava evento por afrikanoj, la konferenca programo devos esti vere bunta kaj abunda. Por la konferenca programo oni antaŭvidas tradiciajn programerojn: inaŭguron, komitatkunsidojn, estrarkunsidojn, ekzamenojn de ILEI/UEA en elementa kaj meza niveloj, interkonan, artan kaj nacian vesperojn, solenan fermon. Laŭeble okazos ankaŭ programeroj, kiuj jam iĝas tradiciaj: unutaga Simpozio laŭ konferenca temo - konatigo de lokaj aŭtoritatoj kaj intelektuloj kun la E-medio kaj ebligo de daŭra kunlaboro de esperantistoj kaj neesperantistoj; Lingva Festivalo (prezento de lingvoj kaj kulturoj fare de partoprenantoj de la konferenco el diversaj landoj) - laŭeble publika, kiel donaco de esperantistoj por lokaj loĝantoj kaj unu el la formoj de kunlaboro kaj konatiĝo kun la loka medio, ankaŭ kiel efika varbilo por nia lingvo; Bankedo - komuna vespermanĝo en lukseca etoso; vesperaj renkontiĝoj kun kultura programo en agrabla etoso.

Pli preciza programo estos dissendita al aliĝintoj en Dua Informilo fine de marto.

Bankedo:

Festena komuna vespermanĝo en loka restoracio kun afrika vino kaj lokaj manĝaĵoj (A-landoj 35 EŬR, B-landoj 20 EŬR, C-landoj 1 EŬR).

Utilaj informoj

Vizoj

Ĉiuj partoprenantoj de la konferenco nepre bezonas vizojn.

Konsulejoj de Respubliko Benino:

Moskvo Espenskij pereulok 7, Tel: (7095)299-2360, (7095)299-2923 (lundo-vendredo 10-13 kaj 14-17 horoj)

Berlin, Eugler Alle 23, Tel: 00-49-30/236314710 (lundo-vendredo 9-13)

1201 Ĝenevo, Rue de Laŭsanne 36, Tel: 00-41-22/906-8460 (lundo-vendredo 9-13 kaj 15-18 horoj)

1126 Budapest, Orbanhegyi ut 49, 0036-1/2258220

Necesas havi 2 fotojn, montri la vakcin-libreton (ĝi nur kontraŭ flava febro estas bezonata)

Por invitiloj bonvolu turni Vin al

Jean Codjo, ESPERANTO-AFRIK, 03 BP 3589 Cotonou (BENIN), jean_codjo@yahoo.com,

sperantaf@firstnet.bj

Vakcinado

Por ricevi vizon kaj eniri la landon oni nepre bezonas vakcinadon kontraŭ la flava febro; ĉiuj aliaj vakcinoj laŭvole.

Konferencejo kaj tranoktejo

SONGAI CENTRO, BP 597, Tel.: 229 20225092, Fakso: 229 20222050, Porto-Novo, Benino.

Por tranokti en la sama centro ekzistas jenaj ebloj

(por la tuta konferenca periodo, krom la postkonferenca ekskurso - por unu persono - ĉiuj manĝoj inkluzivitaj):

- en 1-lita ĉambro (klimatizilo, duŝejo, necesejo)... 282 EŬR

- en 1-lita ĉambro (ventumilo, duŝejo, necesejo)... 234 EŬR

- en 2-lita ĉambro (klimatizilo, duŝejo, necesejo koridore) ... 210 EŬR

- en 2-lita ĉambro (duŝejo, necesejo estas en koridoro) ... 171 EŬR

- en 3-lita ĉambro (duŝejo, necesejo estas en koridoro) ... 153 EŬR

Manĝoj

ĉiuj manĝoj estas inkluzivitaj, mankos eblo por mem zorgi pri manĝado.

Ekskursoj

DT1: Adjarra (metiista vilaĝo) - 12,00 EŬR.

DT2: Aguegus (per boato laŭ rivero So kaj lago Oueme) - 12,00 EŬR.

DT3: Dangbo (kuracejo, varma fonto) - 12,00 EŬR.

DT4: Bimyns (turisma centro kun ludejoj kaj sovaĝbestoj) -15,00 EŬR.

TT: tra Portonovo (vizito de la konferencurbo) - 20 EŬR.

PE: Ketu, Kove, Abomey, Azove, Aplahoue, Lokossa, Bopa ĉe lago Aheme (festo Zangbeto),

Ouidah, Vidjrosse, Abomey-Calavi, Ganvie kaj Portonovo aŭ Cotonou - 290 EŬR (en 1-lita ĉambro) kaj 240 EŬR (en 2-lita ĉambro).

La kotizoj

Ili varias depende de la loĝlando de la aliĝanto:

A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj ĉi-sekve sub B kaj C.

B: Iamaj socialismaj landoj de orienta Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio

(escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Resp.) kaj Latinameriko.

C: ĉiuj landoj de Afriko

Kotizoj (en EŬR) ...ĝis 31.03 ĝis 30.06 ekde 01.07.2008

Aliĝkategorio: .............A/B/C..... A/B/C...... A/B/C

1. Membro de ILEI...:.. 50/30/5... 60/36/5... 70/42/10

2. Ne ILEI-ano:........... 55/35/5... 68/44/5.... 80/52/10

3. Junulo, handikapulo:..25/15/5....30/18/5.... 35/21/10

Aliĝkotizo por 1 tago: 25 EŬR por A kaj B landoj, 5 EŬR por C landoj.

La kotizo ne inkluzivas restadon, ekskursojn, aparte pagendajn aferojn, ajnan asekuron.

Konferencaneco estas transdonebla, sed necesas alpagi diferencon depende de lando kaj aliĝperiodo. ILEI diferencon ne repagas.

Por mendoj atingantaj nin post la 1-a de majo 2008 oni devas aldone pagi 10% de sumo por mendataj servoj.

Post la 1-a de junio ni ne povos mendi al Vi tranoktadon.

Pagebloj

[ ] al ILEI-konto ĉe UEA ilek-a, indikante: "ILEI-Konferenco", nur se vi pagas ĝis la 15-a de majo 2008;

[ ] al la bankokonto de ILEI en Svedio: IBAN: SE56 8000 0832 7999 4515 0143

kun BIC/SWIFT kodo SWEDSESS. Aldonu 6,00 EŬR por svedaj bankokostoj se vi pagas de ekster Eŭropa Unio. El Svedio eblas pagi al konto 8327-9, 994515 014-3 ĉe Forenings-sparbanken.

La aliĝo validas nur post kiam la Kasisto ricevis vian pagon.

Kiel aliĝdato validas la dato en kiu via pago atingis la konton de ILEI.

La prezoj por restado estas iom rondigitaj por plifaciligi la partoprenon de niaj afrikaj samideanoj.

Se Vi havas proponojn, sugestojn, dezirojn, demandojn, bonvolu skribi al: info@ilei.info aŭ aidute@mail.lt, aŭ al Afrika Oficejo de UEA afrika.oficejo@uea.org.

Financa helpo por subvencii partoprenon de kiom eble pli da instruistoj kaj junaj instruemuloj el Afriko bonvenas al la konto ilek-a (ILEI) aŭ al la Afrika Fondajho ĉe UEA, kun indiko "Benino 2008".

(el www.raporto.info)