China Esperanto-Ligo  
Informoj
Bultenoj
Notoj pri UK 2004
Dokumentoj
China Movado
Koncize pri Chinio
Pekino Hodiau
Vojagho tra Chinio
Enciklopedieto de Chinio

Kongresa Regularo
KONGRESA REGULARO DE UNIVERSALA ESPERANTO-ASOCIO

Principoj

1. Universala Kongreso de Esperanto (UK, la Kongreso), chiujare organizata de Universala Esperanto-Asocio (UEA), estas internacia manifestacio de la parolantoj de Esperanto. Ghi celas fortigi ilian solidarecon, progresigi la movadon kaj studi ghiajn problemojn. La oficiala lingvo de UK estas Esperanto. UK traktas temojn ligitajn al la praktiko kaj teorio de Esperanto, kaj temojn de ghenerala intereso.

2. La Komitato de UEA starigas la Kongresan Regularon, kiu servas kiel kontrakto au estas la bazo kaj konsista parto de eventuala aparte subskribita kontrakto inter UEA kaj la invitanta instanco en la kongresa lando. En esceptaj kazoj, UEA mem povas organizi UK rekte el la Centra Oficejo (CO), sed ankau tiam ghi konformas kiel eble plej multe al chi tiu Regularo.

3. Ghenerale la Kongreson invitas Landa Asocio (LA) au loka Esperanto-organizajho kun la apogo de la koncerna LA. La inviton oficiale subtenu stata au urba instanco au alia grava organizajho; la inviton akompanu utilaj informoj pri kongresaj ejoj, loghlokoj, kostoj kaj subvencioj. Al la oficiala invito estu aldonita ekzemplero de chi tiu Regularo, subskribita de la invitanta instanco, por atesti, ke ghi respektos ghiajn regulojn, se la invito estos akcpetita.

4. La Estraro de UEA regule informas la Komitaton pri la planoj por la estontaj UK kaj konsultas ghin pri la movadpolitika dezirindeco okazigi UK en difinita mondparto au lando.

a) Surbaze de invito, kiel preskribite en la art. 3, interkonsente kun la Estraro de UEA kaj kun la koncerna LA, la Ghenerala Direktoro de UEA au alia reprezentanto de la CO esploras surloke en la invitanta lando la proponitajn kondichojn kaj raportas pri tio al la Estraro, kiu decidas pri la loko, tempo kaj temo de UK, kaj difinas la bazajn trajtojn de la kongresa programo.

b) Principe la Estraro decidas minimume tri jarojn antaue pri la okazigo de UK en difinita lando. En kazo de gravaj sociaj/politikaj perturboj au naturaj katastrofoj, kiuj endangherigus la sekurecon de la kongresanoj, la Estraro rajtas nuligi faritan decidon pri la okazigo de UK kaj fari la necesajn pashojn por organizi la koncernan UK en aliaj tempo, loko au lando.

c) La Estraro aktive sekvas la preparlaborojn de UK kaj nomas la gvidantojn de la kongresaj kunsidoj organizataj de UEA.

Organizado

5. En la kazo de invito lau art. 3, UEA kaj la invitanta instanco povas subskribi apartan kontrakton, kun la konsidero de la lokaj cirkonstancoj pri la organizado de UK. Per apartaj kontraktoj inter UEA kaj lokaj instancoj oni reguligas ankau diversajn aliajn aspektojn de la kongresa organizado: kongresejo, loghado, ekkskursoj, ktp. Tiujn kontraktojn ellaboras kaj nome de UEA subskribas la Ghenerala Direktoro au alia rajtigita reprezentanto de UEA.

6. La invitanta instanco proponas el la loka/landa esperantistaro Lokan Kongresan Komitaton (LKK), kiel gvidan kernon de la loka organizantaro, por konfirmo fare de la Estraro de UEA. Normale LKK konsistu el prezidanto, vicprezidanto(j), sekretario, kasisto kaj pluraj komisiitoj kun specifaj cheftaskoj. La Estraro nomas revizoron por kunlabori kun LKK. Konstanto Kongresa Sekretario (KKS) au alia reprezentanto de la CO nomita de la Estraro estas automate membro de LKK, kiu konsentas atenti ties konsilojn.

7. LKK devas zorgi, ke la preparlaboroj de UK disvolvighu en la kadro de la Statuto de UEA, de chiu tiu Regularo, de la gvidaj principoj de UEA kaj de la bugheto.

8. Kongresanoj devas fari nenion, kio kontrauas la Kongresan Regularon, au malutilas al UK, kaj devas submetighi al la leghoj de la lando, kie okazas UK. La Estraro de UEA havas la rajton rifuzi la alighon de persono pri kiu ekzistas motivita suspekto, ke tiu malutilus al la reputacio de UK, au, post konsiligho kun LKK, chesigi partoprenon de kongresano, kiu ne observas chi tiun preskribon.

9. UK disponigas salonon (proporcian al la grandeco de la koncerna organizajho) senpage por unu kunveno al faka asocio alighinta al UEA kaj kontrau pago por unu kunveno al faka asocio kunlaboranta kun UEA, kondiche ke la salono estu mendita antau la 1-a de marto de la kongresa jaro. Por pliaj kunvenoj kaj por kunvenoj anoncitaj post la 1-a de marto, oni postulas kompensas pagon por la salono se ankorau havebla. Salonoj povas, lau la eblecoj, esti disponigitaj kontrau pli alta pago al aliaj internaciaj movadaj instancoj. Por luo de standoj en la kongresejo UK aplikas apartan tarifon. Al individuoj oni ne disponigas salonojn.

10. Chiu vendado de varoj au servoj (au disdonado de dokumentoj) en UK bezonas antauan aprobon de la Estraro. Skriba peto pri tia agado estu liverita al la CO prefere antau la 30-a de aprilo de la kongresa jaro.

11. La adresojn de la kongresanoj nek LKK nek ghiaj membroj, nek iu alia persono, rajtas publikigi au transdoni al kiu ajn persono au organizajho sen la permeso de la Direktoro de la Centra Oficejo.

12. KKS au alia reprezentanto de la Estraro rajtas haltigi chiun agadon koncerne UK, kiu ne konformas al chi tiu Regularo. En kazo de malkonsento, la koncerna instanco/persono rajtas apelacii al la Estraro, kiu havas la finan vorton.

Administrado

13. Principe la chefa administrado kaj librotenado de UK estas prizorgata en la CO. Tien oni sendas la alighilojn kaj mendilojn, kaj principe ankau chiujn pagojn. Por la kongresaj spezoj estas aparta librotenado.

14. LKK havas la taskon regule informi la CO pri siaj laboro kaj decidoj. LKK sendas al la CO la protokolojn de chiuj siaj kunsidoj.

15. Senpagaj alighoj:

a) Senpagan automatan alighon al UK ricevas: la membroj de la Honora Patrona Komitato de UEA, Honoraj Membroj de UEA, membroj de la Estraro de UEA, Ghenerala Direktoro de UEA, Direktoro de la CO, Redaktoro de la revuo Esperanto, Konstanta Kongresa Sekretario, aliaj oficistoj de UEA bezonataj por labori en UK, kaj la membroj de LKK.

b) Senpagan honoran alighon ricevas chiuj membroj de la Honora Komitato de UK kaj eventuale ankau kelkaj aliaj kongreslandaj eminentuloj, proponitaj de LKK kaj aprobitaj de la Estraro de UEA.

c) Krome, raktas alighi senpage:

1) Jhurnalistoj senditaj al UK por raporti pri ghi ; pri tia akredito de jhurnalistoj decidas la direktoro de la CO;

2) Junuloj ghis inkluzive 19-jaraj en la 1-a de januaro antau UK;

3) Infanoj ghis inluzive 13-jaraj en la 1-a de januaro antau UK, kiujn akompanas almenau unu el la gepatroj;

4) Akompananto de handikapulo (lau art. 19 c. 4).

16. La kongresaj eldonajhoj estas publikigataj je la kostoj de la kongresa bugheto. En ili povas esti presitaj artikoloj, informoj kaj reklamoj utilaj por la kongresanoj, sed neniaj aferoj, kiuj povus kompromiti la neutralecon au la reputacion de UEA. Redaktado de la kongresaj eldonajhoj okazas en la CO. En la Kongresa Libro au en aparta suplemento al ghi devas esti presitaj la oficiala programo kaj eventuale aliaj oficialaj komunikoj de UEA.

17. La invitanta LA kaj LKK interkonsentas kun UEA kiel plej bone ekspluati la informan valoron de la Kongreso pere de la amaskomunikiloj k.s. La koncerna LA kaj UK povas pri tio subskribi apartan kontrakton kaj ellabori komunan bugheton.

Financoj

18. UK finance funkcias surbaze de aparta bugheto. La unuan skizon de la bugheto ellaboras KKS kaj prezentas ghin al la Direktoro de la CO kaj la Ghenerala Direktoro, kiu post konsulto de LKK, prezentas ghin al la Estraro por aprobo. Tiu bugheto kaj la sekvaj artikoloj (19-23) formas la bazan financan strukturon de UK, kaj ili devas esti atentataj che la ellaboro de chiuj kontraktoj (art. 5) kaj alpreno de chiuj aliaj decidoj kun financaj sekvoj. Principe LKK ne prenas financajn decidojn ekster la kadro de la akceptita bugheto. Chiu kontrakto kun financaj sindevigoj de UK bezonas subskribon de reprezentanto de la CO.

19. Kalkulo de kotizoj lau alighkategorioj kaj periodoj:

a) La kotizo normale estas fiksita en nederlandaj guldenoj. La CO fiksas la rilatajn kotizojn en la kongreslanda valuto lau kurzo interkonsentita kun LKK.

b) La bazan kongreskotizon (tiun de individua membro de UEA en la unua alighperiodo) fiksas la Estraro de UEA.

c) Rabaton egalan al 50% de la baza kotizo ricevas:

1) Chiu komitatano kaj observanto en la Komitato de UEA;

2) Kunulo/kunloghanto samadresa;

3) Junulo ghis inkluzive 29-jara en la 1-a de januaro antau UK:

4) Handikapulo, jure rekonita, bezonanta akompananton kaj povanta tion pruvi per kuracista atesto:

ch) Alighinto, kiu ne estas individua membro de UEA devas krompagi 25% de la baza kotizo. Chi tiu krompago koncernas ankau la individuajn membrojn en la kategorio Membro kun Gvidlibro (MG).

d) Rabaton egalan al 25% de la baza kotizo ricevas kongresanoj el landoj kun pagaj kaj transpagaj malfacilajhoj lau listo proponita de la CO kaj aprobita de la Estraro.

e) La Estraro fiksas la alighperiodojn. Normale la unua alighperiodo dauras ghis la 31-a de decembro antau UK.

f) En chiu nova alighperiodo al chiu kotizo aldonighas 25% de la samkategoria kotizo en la unua alighperiodo.

g) En apartaj kazoj la Estraro rajtas fiksi specialajn kotizojn por kongreslandaj partoprenantoj de la UK.

gh) Post aprobo de la Estraro de UEA, eblas tute au parte redoni la pagitan kotizon al tiuj kongresanoj, kiuj efike kunlaboris en la aranghoj de la Kongreso. Proponon pri tio al la Estraro liveras KKS post konsulto de LKK.

h) Principe la kongreskotizo ne estas repagebla, senkonsidere chu la alighinto ne povas partopreni la Kongreson pro propra volo au pro iu ajn ekstera kauzo. La estraro de UEA rajtas ekzameni esceptajn kazojn kaj decidi lau sia bontrovo.

20. Por faciligi la partoprenon de handikapuloj, homoj kun ekonomiaj malfacilajhoj kaj infanoj, samkiel por subteni difinitajn fondajhojn de UEA, la Estraro decidas pri apartaj donacaj kasoj. Tiujn kasojn administras la CO.

21. 65% de la kongreskotizo iras al la kongresa kaso kaj 35% al la ghenerala kaso de UEA, el kio oni financas la salajrokostojn de la kongresa administrado en la CO.

22. En okazo de profito rezulte de UK 20% iras al la Kongresa Rezerva Fondajho (KRF) de UEA. La resto estas uzata principe por informaj celoj, tiel ke el tiu resto 60% iras al la Propaganda Konto de UEA, 30% al la LA kaj 10% al la invitanta instanco por la loka esperantistaro. La invitanta LA kaj LKK povas interkonsenti pri alia disdivido de sia profitoparto kaj skribe komuniki tion al la CO.

23. En okazo de malprofito rezulte de UK, UEA estas plene respondeca pri la likvido de chiuj shuldoj. KRF kovras 50% de la malprofito, sed oni ne povas por tiu celo utiligi pli ol 75% de la disponeblaj rimedoj de KRF. La reston de la malprofito UEA kovras el siaj aliaj rimedoj. La kontraktoj lau art. 5 povas difini aldonajn eblecojn likvidi malprofiton.

24. Chiuj dokumentoj rilataj al UK, inkluzive de la librotenado de la kasisto de LKK, estas proprajho de UEA kaj estos senditaj al CO antau la 1-a de februaro de la postkongresa jaro. La spezokonton de UK pretigas la CO kaj prezentas ghin al la Estraro por aprobo.

25. Por chiu demando ne traktita en tiu chi Regularo au en iu al ghi rilata kontrakto, validas la Statuto au tiurilata regularo de UEA. En kazo de dubo au malkonsento, au de eksterordinaraj cirkonstancoj ne antauviditaj en tiu chi Regularo, decidas la Estraro de UEA.

Noto: Chi tiu Regularo estis akceptita dum la 80-a UK en Tampereo, 1995.