Korespondi deziras
 
1. 2. 3.

Tarifo: Du internaciaj respondkuponoj por kvin vortoj au mallongigoj. Esp-organizoj kaj niaj perantoj ghuas 50% da rabato. La redakcio ne respondecas pri la enhavo de la anoncetoj nek pri la plenumado de la promesoj faritaj en ili.

* Carlos Alfredo de Oliveira Andrade, 27-j. oficisto, dez. kor. kun ĉinaj esperantistoj, interesiĝas pri kulturo kaj batalarto kaj ŝatas interŝanĝi poŝtkartojn, fotojn, gazetojn, bildojn, KD ktp. Adr.: R. Pindorama 705-JD. Paraiso, 37704 049 Pocos de Caldas, Brazilo.

* Ernest Tews dez. kor. tutmonde kaj kolektas E-aĵojn, bildkartojn, poŝtmarkojn kaj glumarkojn. Adr.: Os. Wlokniarzy 5 m 18, PL-58-260 Bielawa, Pollando.

Pliaj