Unua-pagho >> Esperantujo >> E-organizoj

 

 

 

 


Fakaj asocioj

1. 2. 3. 4. 5.

Etnismo

    Internacia Komitato por Etnaj Liberecoj (IKEL): (fond. 1978, kunlaboranta kun UEA): p/a prez.: 6-12 Rue du Fort Wallis, LU-2714 Luksemburgio; tel.: 489 424; retposhto: ikel@uea.org. TTT-pagho: beam.to/ikel. Membr.: 140. Celo: Kolekti kaj diskonigi informojn pri etnaj grupoj kaj forigi diskriminacion inter ili. Prez.: Daniele Vitali. Organo: Etnismo (3 n-roj).

Europa agado

    Europa Klubo: (fond. 1974, kunlaboranta kun UEA ekde 1994): Postfach 2742, DE-58027 Hagen, Germanio; tel.+telefakso: 02331-51559; retposhto: europaklub@a2e.de; TTT-pagho: www.europaklub.de. Membr.: 50. Celo: Superpartia subtenado de la lingvolim-transpasha, samrajta kunlaboro en Europo, chefe en scienco, tekniko, kulturo kaj pedagogio. Prez.: prof. Siegfried Piotrowski, retposhto: aspi@uea.org. Organo: Europa Dokumentaro (3 n-roj).

    Europa Esperanto-Unio (EEU): p/a d-ro Umberto Broccatelli, Via Giacomo Brodolini 10, IT-00139 Roma, Italio; tel.+telefakso: 06 8713 5019; retposhto: umbr@uea.org. Kunlabora organizajho de la landaj asocioj en EU. Organo: Europa Bulteno, retbulteno por informado kaj debatado pri Europa Unuigho (petu che U. Broccatelli); ankau en TTT-pagho: lingvo.org/eo.html. Papera versio: 20 euroj (10 n-roj) al la UEA-konto umbr-c. Diskutlisto: europa-esperanto-unio-subscribe@yahoogroups.com.

    Asocio por Europa Konscio (AEK): p/a Zlatko Tisljar, Besednjakova 1, SI-2000 Maribor, Slovenio; tel.+telefakso: (02) 4200669; retposhto: euko@uea.org. Celo: Konsciigi pri la neceso evoluigi europan identecon kun europa lingvo.

Evangeliismo

    Kristana Esperantista Ligo Internacia (KELI): (fond. 1911, kunlaboranta kun UEA): Koningsmantel 4, NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn, Nederlando; tel.: (0172) 420222; retposhto: keli@uea.org. TTT-pagho: www.chez.com/keli/. Membr.: 600. Celo: Ligi evangeliajn e-istojn, kontaktigi kristanojn el diversaj landoj kaj eklezioj, diskonigi la Evangelion inter e-istoj. Prez.: J. Tuinder. Organo: Dia Regno (6 n-roj).

    Familioj Esperantaj: vd. Rondo Familia, p. 24.

Fervojistoj

    Internacia Fervojista Esperanto-Federacio (IFEF): (fond. 1909, alighinta al UEA en 1953): p/a sekretario Ernst Quietensky, Pappenheimgasse 70/3/2/12, AT-1200 Wien, Austrio; tel.: (1) 333 2241. Membr.: 1183. Celo: Disvastigi kaj apliki Esperanton en la fervojaj administracioj kaj en la fervojistaj medioj kaj rondoj. Landaj asocioj en AT, BE, BG, CH, CN, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, HR, HU, IT, JP, NL, NO, PL, RO, SI, SK, YU. Organo: Internacia Fervojisto (6 n-roj): red. Jean Ripoche, 6 rue des Platanes, La Gautrie, FR-72230 Arnage, Francio; retposhto: jean.ripoche@wanadoo.fr. Koresponda Servo: ingh. Sorin Porupca, str. Mihail Bravu 32/2, RO-6200 Galati, Rumanio. Faka Komisiono: En preparo estas vortaroj nacilingvaj-Esperanto, Aktuala Fervoja Vortaro pri novaj fakaj esprimoj kaj Fervoja Difinvortaro por klarigi fakterminojn. Lingve kaj stile revizias la fakprelegojn por la kongresoj; prizorgas eldonon de kajeroj kun fervojaj novajhoj. Aperigas la informilojn Fervojfakaj Kajeroj kaj Terminara Kuriero (6 n-roj jare). Kotizo: 7,00 euroj. Prez.: d-ro Romano Bolognesi, Via Misa 4, IT-40139 Bologna, Italio.

Filatelo

    Esperanto-Ligo Filatelista/Amika Rondo de Esperantajh-Kolektantoj (ELF-AREK): (fond. 1968, alighinta al UEA 1996): p/a H. Heiss, Lohstr. 48, DE-77704 Oberkirch, Germanio. Membr.: 125. Celo: Informi pri Esperantaj filatelajhoj kaj glumarkoj; servi per stampobanko; konigi Esperanton inter filatelistoj. Prez.: Hermann Heiss. Organo: La Verda Lupeo (3 n-roj): Rudolf Burmeister, M.-Muller-Str. 62, DE-09123 Chemnitz, Germanio.

Filozofio

    Filozofia Asocio Tutmonda (FAT): (fond. 1983, kunlaboranta kun UEA ekde 1983). Sidejo: Fondajho Simpozio, Rua Huberto Rohden 274 (Campeche), BR-88064-000 Florianopolis - SC, Brazilo; tel.: (02148) 237-2036; retposhto: fatx@uea.org. Membr.: 100. Celo: Okazigi simpoziojn pri filozofio kaj akceli publikigon de filozofia literaturo en Esperanto. Prez.: Evaldo Pauli. Organo: Simpozio (2 n-roj), publikigita de Kultura Fondajho Simpozio (abonebla che UEA-konto simp-k); red. Evaldo Pauli, Rua dos Surfistas, 144 (Campeche), BR-88063-000 Florianopolis - SC; TTT-pagho: cfh.ufsc.br/~simpozio.

Forstado

    Internacia Forstista Rondo Esperantlingva (IFRE): p/a d-ro Karl-Hermann Simon, C.v. Ossietzky-Str. 21, DE-16225 Eberswalde, Germanio; tel.: (03334) 22154; telefakso: (03334) 657125; retposhto: sikh@uea.org.

Freinet-pedagogio

    Internacia Celado por Edukado Moderna per Esperanto (ICEM Esperanto): p/a Henri Menard, 1 rue Galissonniere, FR-44330 Le Pallet, Francio; tel.: 02 40 80 40 10; telefakso: 02 97 63 88 46; TTT-pagho: www.freinet.org/espericem. Organo: ICEM Esperanto (4 n-roj).

1. 2. 3. 4. 5.