Unua-pagho >> Esperantujo >> E-organizoj

 

 

 

 


Fakaj asocioj

1. 2. 3. 4. 5.

Goo

    Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI): (fond. 1979, kunlaboranta kun UEA ekde 1979): p/a Nobuo Sakurai, T.I.P.O. Box 5197, Tokyo 100-3191, Japanio; tel.: (03) 5434 1498. Membr.: ch. 150. Celo: Disvastigi Esperanton per la ludo goo, kaj goon per Esperanto. Prez.: Nobuo Sakurai. Organo: Esperanton per Goo, Goo per Esperanto (neregula): p/a EGLI.

Handikapitoj

    Asocio de Esperantistaj Handikapuloj (AEH): (fond. 1991, kunlaboranta kun UEA ekde 1996): Na Okrouhliku 953/21, CZ-530 03 Pardubice, Chehhio; tel.: (040) 6611941. Membr.: 250. Celo: Disvastigi E-on inter handikapitaj civitanoj; ebligi al ili partoprenon en la E-movado. Prez.: Jarmila Ryznarova. Organo: Informilo de EH (12 n-roj): p/a AEH.

Hilelismo

    Hilelista Esperanto-Rondo: p/a Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-1000 Zagreb, Kroatio; retposhto: hilelistarondo@yahoo.com; TTT-pagho: www.geocities.com/hilelistarondo.

Instruado

    Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI): (fond. 1949, alighinta al UEA en 1990; en operaciaj rilatoj kun Unesko, membro de Internacia Federacio de Instruistoj de Vivantaj Lingvoj): p/a de la prez. au kasisto. Membr.: 750. Celo: Akceli la instruadon de Esperanto; trejni instruistojn; okazigi ekzamenojn; eldoni modernajn lernilojn; proksimigi kaj kunordigi E-klasojn, specife per la projekto de ILEI/UEA "Interkulturo". Prez.: Mauro La Torre, Dipartimento di Scienze dell'Educazione, Universita di Roma Tre, Via del Castro Pretorio 20, IT-00185 Roma, Italio; tel.: 06 49 57 805; telefakso: 06 49 38 56 73; retposhto: malt@uea.org. Kasisto: Boo Mee Kim-Lindblom, Stenbockensgata 102, SE-136 62 Haninge, Svedio; pghk. 682117-7 (Stockholm); tel.+telefakso: (08) 777 4175. Jarkotizo: 14 EUR (8 EUR por B-landoj) al la UEA-konto ilek-a. Organo: Internacia Pedagogia Revuo (4 n-roj), red. Jozsef Nemeth, Fo u. 41/5, HU-8531 Ihasz, Hungario; retposhto: ipre@uea.org. Organo: Juna amiko (4 n-roj), red. Geza Kurucz, Hitel. u. 10 fszt. 16, HU-6000 Kecskemet, Hungario; retposhto: krcz@uea.org. TTT-pagho: uea.org/esperanto/fakoj/ilei.html; www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto. Sekcioj en AL, AR, AU, BE, BR, CH, CN, CU, CZ, DE, FI, FR, GB, HR, HU, IR, IT, JP, Katalunio, NL, NO, PL, RO, RU, SE, TG kaj US.

Islamo

    Universala Islama Esperanto-Asocio (UIEA): Lower Mall, 47150 Murree, Pakistano; tel.: (0593) 411187; retposhto: amga@uea.org; TTT-pagho: www.uiea.net.

Juro

    Esperanta Jura Asocio: (fond. 1989, kunlaboranta kun UEA ekde 1992): p/a Andre Ruysschaert, T-2031, LU-2925 Luxembourg, Luksemburgio. Celo: Informi juristojn pri Esperanto, apliki Esperanton sur chiuj juraj kampoj, kontribui siafake al edukado por tutmonda konscio. Prez.: Kep Enderby. Organo: Jura Tribuno Internacia (1 n-ro): Jose Maria Rodriguez Hernandez, Apartado de Correos 3142, ES-14080 Cordoba, Hispanio.

Jhurnalismo

    Tutmonda Esperantista Jhurnalista Asocio (TEJhA): (fond. 1948, kunlaboranta kun UEA ekde 1948): p/a S. Maul, Pferseer Str. 15, DE-86150 Augsburg, Germanio; tel.+telefakso: (0821) 520385; retposhto: maul@uea.org. Membr.: 50. Celo: Servi al esperantistaj jhurnalistoj prefesiaj kaj amatoraj. Prez.: Stefan Maul. Organo: Internacia Jhurnalisto p/a TEJhA.

Kat-amantoj

    Rondo Kato/Esperantista Kat-amikaro: p/a Ingrid Nasholm, Linderbergsg. 4, SE-853 56 Sundsvall, Svedio; tel.: (060) 61 2214; retposhto: miau@uea.org. Organo: Folioj de Kat-amikaro (3 n-roj): p/a F. L. Veuthey, Nw. Binnenweg 70-I-R, NL-3015 BC Rotterdam, Nederlando; retposhto: veut@uea.org.

1. 2. 3. 4. 5.