Unua-pagho >> Esperantujo >> E-organizoj

 

 

 

 


Fakaj asocioj

1. 2. 3. 4. 5.

Agrikulturo

    Internacia Agrikultura Esperanto-Asocio (IAEA) (fond. 1996): p/a ghen. sekr. Huang Yinbao, Jingchuan-Xian Kewei, Gansu, CN-744300, Chinio; tel.: [o] (0933) 3938 189, [h] 3322812; retposhto: agrikultura@esperanto.nu. Celo: Disvastigi kaj praktiki Esperanton en agrikulturo kaj rilataj sciencoj. Prez.: Bruno Najbaro. Organo: Internacia Agrikulturo (4 n-roj). Jarkotizo: USD 8,00 che UEA-konto iaea-f au monbileto che ghen. sekr.

Alternativa ekonomio

    SIKA-Esperanto: p/a Rene Ballaguy, 12 rue du Cdt. Cousteau, FR-95000 Boisemont, Francio; tel.+telefakso: 01 34 42 30 27; retposhto: rene.ballaguy@wanadoo.fr. Celo: Antauenigi senmonajn intershanghojn de varoj kaj servoj, kaj kredit-alternativojn.

Arto

    Universala Artista Ligo de Esperantistoj (UALE) (fond. 1978): p/a s-ino Marija P. Almada, Av. Bernardino de Campos 624/72, BR-11065-002 Santos (SP), Brazilo; tel.: (013) 237 91 89; retposhto: almada@fractal.com.br.

Astronomio

    Astronomia Esperanto-Klubo (fond. 2000): prizorganto Alex Mikishev; retposhto: mikisal@inverness.co.il; TTT-pagho: http://www.esperanto.org/AEK.

Ateismo

    Ateista Tutmonda Esperanto-Organizo (ATEO) (fond. 1987, kunlaboranta kun UEA ekde 1990): p/a Claude Nourmont, 2 om Klaeppchen, LU-5682 Dalheim, Luksemburgio; tel.: 66 88 64; telefakso: 67 66 02; retposhto: moonmont@pt.lu. Celo: Kunligi esperantistajn ateistojn kaj liberpensulojn. Prez.: Ralph Dumain. Organo: Ateismo (reapero anoncota).

Automobilismo

    Internacia Esperanto-Klubo Automobilista (IEKA) (fond. 1964, kunlaboranta kun UEA): ne funkcianta.

Bahaismo

    Bahaa Esperanto-Ligo (BEL) (fond. 1973, kunlaboranta kun UEA ekde 1975): Eppsteiner Str. 89, DE-65719 Hofheim-L'hain, Germanio; tel.: +31 (0)55-53329-23 au +49 (0)6192-9929-16; telefakso: (0)6192-9929-99; retposhto: bahaaeligo@bahai.de; TTT-pagho: http://www.bahai.de/bahaaeligo/. Membr.: 400. Celo: Diskonigi bahaismon inter esperantistoj kaj Esperanton inter bahaanoj. Sekr.: B. Westerhoff. Organo: La BEL-Monda Letero. Servo: Koresponda kurso pri bahaismo dudekunuleciona.

Bibliismo, orientalismo

    Internacia Asocio de Bibliistoj kaj Orientalistoj (IABO) (fond. 1967, kunlaboranta kun UEA): IT-48010 Madonna degli Angeli/RA, Italio; tel.: 0544 918568. Prez.: prof. Angelo Duranti. Organo: Biblio kaj Oriento. Celoj: Kunlabori sur biblia kaj orientalisma kampoj; disvastigi la biblian kaj orientan kulturon; eldoni ekumenan Biblion.

Biciklado

    Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI) (fond. 1980, faka sekcio de TEJO): p/a Ivo Miesen, Bloemenweg 102, NL-6221 TX Maastricht, Nederlando; retposhto: bemi@saluton.iaf.nl; TTT-pagho: http://purl.org/net/bemi. Celo: Diskonigi Esperanton inter biciklantoj kaj biciklemon inter la esperantistoj. Prez.: Tamas Slezak. Organo: BEMI-revuo (2 n-roj).

Biologio

    Biologia kaj Ornitologia Rondo Esperantlingva (BORE): p/a d-ro Bela Meszaros, Piac u. 45, II. em. 3, Debrecen, HU-4025, Hungario; tel.: (52) 320-212; retposhto: komilo@nextramail.hu.

    Asocio por la Enkonduko de Nova Biologia Nomenklaturo (NBN) (fond. 1971): Hertendreef 12, BE-2920 Kalmt-hout, Belgio; tel.: (03) 666 99 49. Membr.: 250 en 54 landoj.

Blinduloj

    Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE) (fond. 1950, alighinta al UEA en 1981): p/a prezidanto (vd. Sube). Membr.: 490. Celo: Disvastigi Esperanton inter blinduloj kaj informi pri la vivo de diverslandaj blinduloj. Servoj: Sonregistrado de libroj kaj gazetoj, eldonado de E-publikigajhoj en brajlo, kaj liverado de ili al blinduloj. Prez.: Theodor Speckmann, Trierer Str. 45, DE-50674 Koln, Germanio; tel.: (0221) 24 34 96. Sekr.: Anatolij Masenko, Gerojev Medikov 15-1, RU-357739 Kislovodsk, Rusio. Organo: Esperanta Ligilo (brajla, 10 n-roj).

Ekologio

    Asocio de Verduloj Esperantistaj (AVE) (fond. 1984, kunlaboranta kun UEA ekde 1994): p/a Manfred Westermayer, Kandelstr. 62, DE-79194 Gundelfingen, Germanio; tel.: (0761) 58 48 54; telefakso: (0761) 58 48 57; retposhto: M.Westermaye@3Landbox.comLink.apc.org; TTT-pagho: www.comlink.apc.org/ave. Membr.: 400. Agado: AVE-anoj estas Esperanto-parolantaj verdulpartianoj au subtenas ekologiajn, socialajn, pacajn kaj viv-rilatajn temojn. Sekr.: d-ro Manfred Westermayer. Organo: Aveno (1/2 n-roj jare).

Ekonomio

    Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo (IKEF) (fond. 1985, alighinta al UEA en 1994): Roland Rotsaert, Visspaanstr. 97, BE-8000 Brugge, Belgio; tel.+telefakso: (050) 33 00 04; retposhto: rotsaert@esperanto.be; TTT-pagho: www.ikef.org. Membr.: 150. Celo: Akceptigi kaj disvastigi Esperanton en komerco kaj ekonomio per praktika uzado de la lingvo, ligi esperantistojn el tiuj kampoj. Chefaj agadoj: instigi, peri kaj subteni internacian negocon inter e-istaj komercistoj; reklamanoncoj kaj tradukservoj por entreprenoj, terminika/terminara laboro; lekciado, instruado kaj verkado pri fakaj temoj; kunlaborado kun komercaj chambroj. Prez.: Franz J. Braun, Hornisgrindsestr. 8, DE-77815 Buhl, Germanio; telefakso: (07223) 942065; retposhto: f.j.braun@t-online.de. Jara Kotizo: 15 euroj au egalvaloro por landoj lau UEA-kategorio A kaj 10 euroj por landoj lau UEA-kategorio B. Kontoj: Che UEA kaj FEL: ikef-c; belga poshtchekkonto (Bruselo): 000-1592629-83. Organo: La Merkato (4 n-roj).

Ekumenismo
    Tutmonda Ekumena Ligo (TEL) (fond. 1985): Odos Rodu 5, GR-11252 Athina, Grekio au Via Berni 9, IT-00185 Roma, Italio; tel.: (01) 867 4873. Organo: Ekumenismo (4 n-roj).

1. 2. 3. 4. 5.