Unua-pagho >> Esperantujo >> Kalendaro

 

 

 

 


Januaro
05-07:
Kongreso de Novzelanda E-Asocio, Auklando, Novzelando
13-21:
17-a Australia Somerkursaro, Melburno, Australio (Jennifer R. Bishop, 39 Hill Street, Hawthorn, Vic. 3122; tel.: +61/3/98-18-73-58; retposhto: episkopo@hotmail.com)
20-27:

42-a Internacia Fervojista E-Skisemajno, Tatranska Lomnica, Slovakio (Magdalena Feificova, A. Bernolaka 25/5, SK-010 01 Zilina; retposhto: feificova@vud.sk)

Februaro
17-18:
Semajnfina studseminario, Herzberg/Harz, Germanio (vidu 02-03 dec.)
17-24:
3-a Arangho Junularo-Nordio, Trondheim, Norvegio (Espen Nystad, Herman Krags v. 31-43, NO-7050 Trondheim; retposhto: ajn@esperanto.no)
18-24:

Semajno de Internacia Amikeco

Marto
04-11:
Rusia E-Kongreso kaj 13-a EoLa ("E-o - lingvo arta"), Sankt-Peterburgo, Ruslando (Ksenija Kojevnikova, p/k 28, RU-195274 Sankt-Peterburgo; tel.: +7/812/591-48-88; retposhto: naskoj@mail.ru)
09-10:
Tutlanda Semajnfina Seminario,Arad, Israelo ( Kontaktu: Doron Modan, Tel: 03-5364822; Nava Cinori, Tel: 03-5326848 / 053-303635)
25mar
to-01 apr.: TEJO-seminario, Budapesto, Hungario (Katerina Evlampieva, str. Huzangaja, 29-157, RU-428027 Ceboksari, Ruslando; tel.: +7/8352/576-685; retposhto: kat-jevl@cbx.ru ; temo: "La lingva chielarko - ponto al kulturaj trezoroj")
30mar

to-04 apr.: Jarkongreso de Franca-Fervojista E-Asocio, Thionville (AFCE, Esperanto, 1 bis rue d'Athenes, FR-75009 Paris; retposhto: Jean.Ripoche@wanadoo.fr)

Aprilo
09-16:
17-a Printempa Semajno Internacia, St. Andreasberg, montaro Harco, Germanio (Wolfgang Bohr, Johannes-Kirschweng-Str. 11, DE-53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler; tel.: +49/2641/4885; telefakso: 2641/978-666; retposhto: psi@esperanto.de, http://www.esperanto.de/psi; temo: "Europo sen lingvaj limoj?")
14-17:
La 56-a Kongreso de SAT-Amikaro, Chambery, Francio (Informoj pri la kongreso estas havebla che la jena adreso: Esperanto-Vive-Savoie, Christian Garino, Maison des Associations, 73000 Chambery, Francio. Telekopiila numero: 04.79.33.96.29. Reta adreso: esperviv@hotmail.com)
15-17:
56-a Kongreso de SAT-Amikaro, Chambery, Francio ("Esperanto Vive", Maison des Associations, FR-73000 Chambery, tel.: +33/4/79-33-95-50; telefakso: 79-33-95-88; retposhto: esperviv@hotmail.com)
15-21:
5-a Tutamerika Kongreso, Meksikurbo (Meksika E-Federacio, Apdo. 10576, Mexico 06000, D.F.; retposhto: mef@punto-y-aparte.com, http://www.geocities.com/espameriko/amtake.htm; temo: "Ameriko, unu kontinento, diversaj historioj")
20-22:
49-a Praktika Stagho de Parolata E-o, Storckensohn, Francio (Robert Kueny, 30 rue des Champs, FR-68690 Geishouse; tel.: +33/3/89-82-37-62; retposhto: mulhouse.esperanto@mageos.com)
28 apr.
6 majo: 26-aj E-Tagoj de Bydgoszcz kaj 19-a Pola Studadsesio de AIS, Bydgoszcz, Pollando (Monda Turismo, str. M.Sklodowskiej-Curie 10, PL-85-094 Bydgoszcz; tel. kaj telefakso: +48/52/341-57-44; retposhto: andreo@rubikon.net.pl)
Majo
04-07:
96-a Skota Kongreso de E-o, Motherwell, Skotlando, Britio (E-Asocio de Skotlando, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP; retposhto: secretary@ScottishEsperanto.Gothere.uk.com)
12-13:
La 12-a Kongreso de Valencia Esperanto-Federacio kaj Murcio, Alicante, Hispanio (LKK-adreso: Jose Miguel Bernabeu Egea, Pl. Pio XII, 1-4o-C. 03012 Alicante. Telefono: 965 207444. Retadresoj: <jmbernabeu@eresmas.com> kaj <a.casquero@eresmas.net>)
12-19:

53-a Kongreso de Internacia Fervojista E-Federacio, Tabor, Cehio (Kava-Pech, Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice, retposhto: ifef-kongreso@kava-pech.cz., http://www.kava-pech.cz/IFEF-kongreso/index.htm)

Junio
01-03:
2-a Kongreso de Slovakia E-Federacio, Slovakio (Jan Vajs, Nabr. A. Stodolu 1778/33, SK-03101 Liptovsky Mikulas; tel.: +421/849/552-36-64; telefakso: 552-47-44; retposhto: vajs@pobox.sk)
01-04:
Germana E-Kongreso, Ludwigshafen (Germana E- Asocio, Immentalstr. 3, DE-79104 Freiburg; tel.: +49/761/289-299; telefakso: 289-296; retposhto: gea.esperanto@esperanto.de)
01-04:
Pentekosta Tendaro kun popoldancoj, Klempenow, Germanio (Norbert Valtin, Ausbau 3, DE-17391 Janow; tel.: +49/39723/22-864; retposhto: valtin@nikocity.de, http://www.esperantonb.de/pfingsten.html)
01-05:
6-a Semajnfina Studsesio, kun seminario B de Cseh- metodo, Herzberg/Harz, Germanio (gvidas Atilio Orellana Rojas)
01-10:
23-a Chebalta E-ista Printempo, Mielno, Pollando (Pola E-Asocio, skr. Poczt. 30, PL-75-016 Koszalin-1; tel.: +48/94/340-45-63)
02-03:
"Karlova Rozo 2001", Karlovo, Bulgario
02-04:
3-a Forumo de la Pakto por la Esperanta Civito, Sabbioneta, Italio (por delegitoj de la paktintaj establoj; IIC, piazza Aspromonte 24, IT-20131 Milano; retposhto: pakto@libero.it)
02-04:
E-Stagho, Gresillon, Francio (Helene Vincent, 3 rue Blaise Cendrars, FR-44100 Nantes; tel.: +33/2/40-43-92-42)
02-04:
Franca E-Kongreso, Limoges (Unuigho Franca por E-o, 4 bis, rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris; tel.: +33/1/42-78-68-86; telefakso: 42-78-08-47; retposhto: omoreau@esperanto.org; temo: "2001,europa jaro de la lingvoj")
07-10:
5-a Sesio de Danuba E-lingva Scienca kaj Kultura Forumo, Beogrado, Jugoslavio (Radojica Petrovic, Bul. Oslobodjenja 36, YU-32000 Cacak, Jugoslavio; retposhto: radp@ptt.yu, http://users.yubc.net/~esperanto/; temo: "Danubo-elemento de ekonomia kaj kultura integrigho de chedanubaj landoj en la nova jarmilo")
09-10:
Internacia Krea Renkontigho "Abritus" kaj literatura konkurso EKRA, kunlabore kun LF-Koop (E-ista Domo de Kulturo "D-ro Ivan Kircev", str. Sveti Kliment EK-3, BG-7200 Razgrad, Bulgario)
09-10:
49-a Kongreso de E-istoj en Kansajo, Tanabe, Japanio (Egawa Harukuni; tel./telefakso: +81/73/461-22-34; retposhto: egawa99@mocha.ocn.ne.jp)
15 jun.
-07jul:Ekspedicio de E-istoj kaj Naturamikoj al Laponio (Poprad)
11-17:
17-a Internacia Simpozio pri E-Turismo, Huizingen, Belgio (Monda Turismo, vidu 28 apr.)
21 (kaj
chirkau tiu dato): Turisma Restado okaze de suneklipso, Malagasio (Malagasa E-Unuigho, p/a Universala Kultura Servo, Lgt. No. 387, Cite Analamahitsy, MG-101 Antananarivo; retposhto: uks@dts.mg, http://takelaka.dts.mg/uks/)
22-30:

60-a Hispana Kongreso de E-o, San Javier, Murcia (Vicente Sanchez Lumbreras, Saturno 15, ES-30730 San Javier [Murcia]; tel.: +34/968/192-598; retposhto: vsal0001@almez.pntic.mec.es)

24-29:

Somera E-kurso, Karlskoga, Svedio

30 jun.

-01jul.:Omagho al Gaston Waringhien, KCE, Svislando (gvidas Perla Martinelli kaj Michel Duc Goninaz)

30 jun.

-15jul.:Somera Bulgara Studadsesio, Burgas (Karlovo)

Julio
01-05:
E-studsemajno, Valamo, Finnlando (E-Asocio de Finnlando, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki; retposhto: laakju@koti,tpo.fi, http://www.esperanto.fi/valamo/; instruas Sylvia Hamalainen kaj Atilio Orellana Rojas)
01-07:

Kaspiaj E-Tagoj (KET-1), Baku, Azerbajghano (pli detala informo haveblas che la organizkomitato. Adreso: 6-27, str. T. Abbasov, Baku-60, 370060 Azerbajghano.Tel.: 23 52 87 (hejma), 337 86 40 (posha); telefakso: 92 64 70; retposhto: azerea@mail.ru)

01-10:
1-a Tendaro de Ukraina Junularo E-ista (Mihael Lineckij, p.k. 140, UA-04201 Kijiv; tel.: +38/044/432-07-43; retposhto: lineckij@ukrpost.net)
02-13:
Nord-Amerika Somera E-Kurso, San-Francisko, Usono (Ellen M. Eddy, 11736 Scott Creek Drive SW, Olympia WA 98512; tel.: +1/360/754-45-63; telefakso: 786-91-75; retposhto: eddyellen@aol.com; http://esperanto.org/nask/; instruas Grant Goodall, Duncan Charters, Derek Roff)
04-08:
Praktikado de la lingvo je unua kaj supera niveloj, Kvinpetalo, Francio (gvidas Nel Overwater resp. Bert de Wit)
05-10:
11-a Europa E-Forumo, Riga/Poprad, Latvio/Slovakio (Monda Turismo; temo: "Ekologio en norda Europo"; vidu ankau 14-19 jul.)
06-08:
2-a Kongreso de AIS-Meksiko, Mexicalu (Ruben Feldman Gonzalez, Ave. Islas Fiji #46, Santa Monica, Mexicali, Baja California 21339; retposhto: rufegon@mxl.cablemas.com)
07-08:
"Estero-2001", Ternopila provinco, Ukrainio (Viktor Pajuk, p.k. 83, UA-46001 Ternopil; retposhto: Elena.Paiuk@undp.org)
07-15:

La 37-aj Baltiaj Esperanto-Tagoj (BET-37), Kaunas, Litovio (Aligh-kontaktadreso: Litova Esperanto-Asocio, p.k. 167, LT-3000 Kaunas, Litovio. Stratadreso de LEA estas: str. L. Zamenhofo 5, LT-3000 Kaunas, Litovio. Telefono: 370-7-208503. Telefakso: 370-7-228616. Retposhta adreso: ritavalc@takas.lt ) 0Detala arangho 0Programo 0Alighilo

11-18:
Stagho por aktoroj kaj teatremuloj, Kvinpetalo, Francio (vidu 10-15 dec. 2000)
13-19:
14-a Internacia Junulara Semajno, Szombathely, Hungario (Hungara E-Junularo, Pf. 87, HU-1765 Budapest; retposhto: hej@math.bme.hu; temo: "Muziko - la alia internacia lingvo")
14-19:
11-a Internacia E-Kongreso, Cheste-Valencio, Hispanio (Monda Turismo, vidu 28 apr.)
14-20:
74-a Kongreso de Sennacieca Asocio Tutmonda, Nagykanizsa, Hungario (Tibor Szabadi, pf. 66, HU-8800 Nagykanizsa; retposhto: esp.sz.tibor@sienet.hu, http://www.multimania.com/satesperanto)
14-20:
Internacia E-Konferenco de OSIEK, Straznice, Cehio (Vladislav Hasala, A.Dvoraka 1, CZ-696 62 Straznice; tel.: +420/631/332-278; telefakso: 332-507; retposhto: vlada_hasala@iol.cz; temo: "Karolo Pic kaj liaj mondoj")
14-21:
La 14-a Internacia Esperanto-Konferenco, Straznice, distr. Hodonin, Chehio (Por havi plian informon skribu al: Vlada Hasala, pk 36, 69662 Straznice, Chehio, tel.: +420-631-332 278, telefakso: +420-631-332 507, retposhto: vlada_hasala@iol.cz, andrea_hslvc@iol.cz.
14-21:
15-a Ekumena E-Kongreso (54-a Kongreso de Internacia Katolika Unuigho E-ista kaj 51-a Kongreso de Kristana E-ista Ligo Internacia) kaj 5-a Junulara Ekumena E-Tendaro, Zagrebo, Kroatio (Marija Belosevic, Sveti duh 87, HR-10000 Zagreb; tel.: +385/1/374-50-52; retposhto: marija.belosevic@public.srce.hr; por IKUE: Via di Porta Fabbrica 15, IT-00165 Roma, Italio; tel./telefakso: +39/6/632-839; retposhto: ikue@ikue.org; por KELI: Els van Dijk, Koningsmantel 4, NL-2403 HZ Alphen a/d Rijn, Nederlando, retposhto: javadi@worldonline.nl)
14-21:
67-a Internacia Kongreso de Blindaj E-istoj, Zagrebo, Kroatio (Antun Kovac, Matice Hrvatske 42, HR-10415 Velika Gorica; tel.: +385/1/610-65-83)
15-20:
37-a Brazila Kongreso de E-o, kun baza kurso kaj seminario A de Cseh-metodo, Brasilia (Brazila E-Ligo, C.P. 3625, BR-70084-970 Brasilia-DF; tel.: +55/61/226-12-96; telefakso: 226-44-46; retposhto: bel@brnet.com.br; http://www.brnet.com.br/bel/bel/; temo: "Orienta-okcidenta dialogo: la rolo de Esperanto")
16-21:
13-a Internacia Medicinista E-Konferenco, Osijek, Kroatio (Davor Klobucar, Huttlerova 27a, HR-31000 Osijek; tel.: +385/31/233-494; telefakso: 202-002; retposhto: davor.klobucar@zg.tel.hr)
17-21:
8-a MIRo, Zadar, Kroatio (KEJA, Amruseva 5/1, HR-10000 Zagreb; retposhto: ivex@hi.hinet.hr; http://jagor.srce.hr/keja/; temo: "Ekologio kaj turismo")
17-22:
Jogo je mil metroj, KCE, Svislando (gvidas Fernand Vurpillot)
18-21:
11-a Internacia E-Kongreso kaj Renkontigho de Internaciaj Folklorgrupoj, Budapesto, Hungario (Movilo, Soroksari ut 117/D, HU-1095 Budapest; tel.: +36/1/378-27-93)
19-21:
Europa konferenco "Kiel certigi lingvan kaj identecan egalrajtecon en EU?", Tainach/Tinje che Klagenfurt, Austrio (Asocio por Europa Konscio, p/a Zlatko Tisljar, Besednjakova 1, SI-2000 Maribor, Slovenio; tel./telefakso: +386/2/420-06-69)
21-28:
34-a Internacia Infana Kongreseto por E-parolantaj infanoj inter 6 kaj 14 jaroj, Zagrebo, Kroatio (Stefan MacGill, Bethlen G. u. 2, HU-2030 Erd, Hungario; retposhto: stefan.macgill@galamb.net)
21-28:
86-a Universala Kongreso de E-o, Zagrebo, Kroatio (CO de UEA, adreso en la kolofono, http://pubwww.srce.hr/esperanto-kel/ukzagreb.htm; temo: "Kulturo de dialogo - dialogo inter kulturoj")
23-26:
1-a Hilelista Renkontigho, Zagrebo, Kroatio (Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb; retposhto: hilelistarondo@yahoo.com; http://www.geocities.com/hilelistarondo/hrl.htm)
24-29:
La Muzika E-Kulturo, KCE, Svislando (prelegas Floreal Martorell)
27 jul.
-05 aug.: 24-a Somera Familia/Feria Tendaro, Thomsdorf, Germanio (Werner Pfennig, Uns Husung 29/1104, DE-17034 Neubrandenburg; tel.: +49/395/422-13-98)
28-30:

Internacia simpozio pri lingva planado kaj leksikologio, organizata de Akademio de E-o kaj de Kroata Akademio de Sciencoj kaj Artoj, Zagrebo, Kroatio (Spomenka Stimec, Nova Ves 87, HR-10000 Zagreb; tel./telefakso: +385/1/461-93-73; retposhto: esperanto@zg.tel.hr)

 
28 jul.
-01 aug.: 70-a Itala Kongreso de E-o, Triesto, Italio (Triesta E-Asocio, CP 601, IT-34100 Trieste; retposhto: nored@tiscalinet.it, http://members.xoom.it/verdastelo)
28 jul.
-04 aug.: 35-a ILEI-Konferenco, Savudrija, Kroatio (Orbis Pictus, Visnja Brankovic, Via Leghissa 6, IT-34131 Trieste, Italio; tel./telefakso: +39/40/767-875; retposhto: orbispictus@iol.it, http://users.iol.it/orbispictus)
28 jul.
-04 aug.: Renkontigho de E-familioj, Savudrija, Kroatio (Ankica Jagnjic, Stubicka 75, HR-10000 Zagreb; tel.: +385/1/363-14-38; retposhto: ankica.jagnjic@zg.tel.hr)
29 jul.
-02 aug.: Renkontigho de geamikoj pri Internacia Solidareco "Sarajevo 2001", Sarajevo, Bosnio (E-Ligo de BkH, p.p. 452, BA-71000 Sarajevo, Bosnio kaj Hercegovino; retposhto: kjak@bih.net.ba; temo: "Internacia solidareco")
29 jul.
-05 aug.: 57-a Internacia Junulara Kongreso, Strasburgo, Francio (Junulara E-ista Franca Organizo, IJK 2001 - LKK, 4 bis rue de la Cerisaie, FR-75004 Paris, http://purl.org/net/ijk2001; temo: "Plurlingvismo en Europo: kiel ghin sukcesigi")
31 jul.

-20 aug.: 4-a Plurnivela Internacia Kursaro (somera sesio), KCE, Svislando (kontribuas Stano Marcek, Marco Picasso, Walter Zelazny, Giorgio Silfer kaj Ljubomir Trifoncovski)

Augusto
03-07:
Historio de la lingvo: Revuoj kaj vortaroj 1902-1922, Kvinpetalo, Francio (gvidas Therese Pinet. Georges Lagrange)
04-11:
20-a Katolika E-Tendaro, Sebranice apud Litomislo, Chehhio (Miloslav Svacek, Trsicka 6, CZ-75127 Pencice; retposhto: msvacek@iol.cz; http://www.ikue.org/ket.html)
04-17:
Somera E-Lernejo, Poprad, Slovakio
05-10:
1-a Internacia Seminario de china medicino kaj naturkuracado, Xi'an, Chinio (Qiu Shi, Huanchengnanlu Xiduan #29-602, CN-710068 Xi'an; retposhto: ioelreto@pub.xaonline.com)
10-13:
La 3-a Nordorient-chinia Kongreso de Esperanto, Changchun, Chinio (Por havi pli detalan informon bv. viziti hejmpaghon: http://www.kokosoto.org/nk3)
11-17:
41-a Barlastona Somerlernejo, Barlaston, Britio (kun Marjorie Boulton, Tim Carr, Katinjo Fetes-Tosegi, Paul Gubbins, Kate Hall)
12-18:
E-Semajno pri Martinus-kosmologio, Klint, Danio (Martinus-Instituto, Mariendalsvej 96, DK-2000 F. Kopenhago (tel.: +45/38-34-62-80; telefakso: 38-34-61-80; retposhto: institut@martinus.dk; http://www.martinus.dk/)
13-23:
41-a Okcidenta Somera E-ista Junulara Tendaro, Uljanovsk, Ruslando (RU-432063 Uljanovsk-63, ab. ja. 4716; retposhto: yuka@chat.ru)
15-22:
Somera E-Lernejo por chiuj, Miercurea-Ciuc, Rumanio (Jolanda Jozsi, Patinoarului 12A ap.3, RO-4100 Miercurea-Ciuc)
16 aug
.-19 dec.: Kvarmonata E-Kurso kun 22 lecionoj semajne, Karlskoga, Svedio
18-24:
5-aj Pluezekaj Renkontighoj kun kursoj je 4 niveloj kaj por infanoj, Plouezec, Bretonio, Francio (Roger Eon, 5 Kervilin Izelan, FR-22470 Plouezec; tel.: 33/2/96-22-77-17; retposhto: esperanto.22@libertysurf.fr; http://perso.wanadoo.fr/22.esperanto/Esperanto_a_Ploue-zec.htm)
18-24:
Turisma Semajno, Poprad, Slovakio
20-26:
Somera Renkontigho "KISO", Marburg, Germanio (MEG, Affollerstr. 19, DE-35039 Marburg/Lahn; retposhto: kiso@esperanto.de; http://home.foni.net/~gunter/KISO/)
21-25:
Preparado al Altaj Studoj resp. Rektametoda enkonduko en E-on, Kvinpetalo, Francio (gvidas Janine Dumoulin kaj Georges Lagrange, resp. Sophie Mensen)
23-25:
Seminario pri turismo, ekologio kaj scienco, Miercurea-Ciuc, Rumanio (Jolanda Jozsi, Patinoarului 12A ap.3, RO-4100 Miercurea-Ciuc)
25 aug
.-1 sep.: 27-a Internacia Semajno de E-o, kun kursoj je tri niveloj kaj seminario B de Cseh-metodo, Sete, Francio (Esperanto, 5 rue du Docteur Roux, FR-34090 Montpellier; retposhto: yvierne@netcourrier.com)
25-26:
La 33-a Korea Kongreso de Esperanto,Saehan Yonsuuon, Kyongsan (30 minutojn de Taegu). Por informo: S-ro Nah (+82-11-9577-7345, +82-53-475-1887) Taeguesperanto@honmail.net, www.esperanto.or.kr
Septembro
01-10:
35-a Internacia E-Feriado, kudowa Zdroj, Pollando (Silezia E-Asocio, ul. Dubois 3/1, PL-50-208 Wroclaw)
02-08:
8-a Internacia Turisma Semajno, Malto (Malta E-Societo, P.O. Box 142, Valletta CMR 01, Malta; tel.: +356/486-260; telefakso: 523-071; retposhto: maltaesp@global.net.mt, http://maltaesp.hypermart.net/)
02-09:
Hilelista Seminario, Cervar-Porat, Kroatio (Mato Spekuljak, Ostarijska 8, HR-10000 Zagreb; retposhto: hilelistarondo@yahoo.com, http://www.geocities.com/hilelistarondo/domoch.htm; temo: "Leono Tolstoj, la vojo de la vivo")
05-09:
Internacia Biciklista Renkontigho, Doksy, Chehhio (Petro Chrdle, Anglicka 878, CZ-25229 Dobrichovice; telefakso: +420/2991-21-26; retposhto: chrdle@kava-pech.cz)
06-09:
17-a Mikologia Seminario, Poprad, Slovakio
07-09:
52-a Kongreso de Bulgara E-Asocio, Velingrad (BEA, p.k. 66, BG-1000 Sofia; tel.: +359/2/804-154; retposhto: intrpres@usa.net)
07-11:
15-a Kongreso de Itala Katolika E-ista Unuigho, Barza d'lspra (Giovanni Conti, via F. Filzi 51, IT-20032 Cormano; retposhto: conti.giovanni@tiscalinet.it, http://www.ikue.org/uecikong/prezento.htm)
08-15:
Stagho "Astronomio: amatoroj kontribuas", Blieux, Francio (Astronomia E-Klubo, str. Amazia Ha-Melech 20/1, IL-77484 Ashdod, Israelo; tel.: +972/51/682-718; retposhto: mikisal@inverness.co.il)
09-11:
Gliwice-a Renkontigho de Uzantoj de E-o, Pollando (Stanislaw Mandrak, ul. Kormoranow 39/16, PL-44-114 Gliwice; tel.: +48/32/132-60-35; telefakso: 382-043; retposhto: staman@ka.onet.pl)
13-17:
Berlina Arbara Renkontigho, Bad Munder, Germanio (Conny Tennstaedt, Gerokstr. 5, DE-47053 Duisburg; tel.: +49/203/665-297; retposhto: conny.tennstaedt@epost.de, http://baro.nicknames.de)
14-16:
20-a Nord-Okcidenta Regiona E-Konferenco, Sidney-by-the-Sea, Brita Kolombio, Kanado (Wally Du Temple, 765 Braemar Avenue, North Saanich, B.C., Kanado V8L 5G5; retposhto: dutemple@mail.islandnet.com)
14-16:
Post-Somera Klach-Kunveno (PSKK 2001), Essen, Belgio (Ned Esperanto-Jongeren, tel.: 06-22/33/23/83; retposhto: info@esperanto-jongeren.nl, http://huizen.dds.nl/~nej/, http://esperanto-jongeren.nl/)
21-30:
27-a Internacia Forumo pri Turismo, Edukado kaj Kulturo, 24-a Sanmarineca Universitata Sesio de AIS kaj 20-a Pola Studadsesio de AIS, Bydgoszcz, Pollando (Monda Turismo)
22-23:
Skota Studrondo, Dunblane, Skotlando, Britio (E-Asocio de Skotlando, 47 Airbles Crescent, Motherwell, ML1 3AP; retposhto: secretary@ScottishEsperanto.Gothere.uk.com, http://fp.borderline.f9.co.uk/eas)
23-28:
Interlingvistikaj Studoj, Poznan, Pollando (Ilona Koutny, Lingvistika Instituto de UAM, Miedzychodzka 3-5, PL-60-371 Poznan; tel.+telefakso: +48/61/861-85-72; retposhto: ikoutny@amu.edu.pl)
27-30:
17-a ArKonEs ("Artaj Konfrontighoj en E-o"), Poznan, Pollando (Tadeusz Chrobak, ul. Pilsudskiego 11/32, PL-62028 Kozieglowy; retposhto: tchrobak@priv3onet.pl)
27-30:
12-a Montkabana Renkontigho, Platak, Kroatio (retposhto: vanja.radovanovic@etk.ericsson.se, http://www.angelfire.com/va2/Vanja/venontaMKR.html)
28-30:
Autunaj Tagoj de E-Asocio de Finnlando, Helsinko (EAF, Siltasaarenkatu 15 C 65, FI-00530 Helsinki; retposhto: laakju@koti.tpo.fi, http://www.sakari.f2s.com/at2001.html; temo: "Jaro de lingvoj")
28-30:
50-a Regiona Stagho de Esp.-France-Est kaj 24-a BAVELO-Seminario, Rastatt, Germanio (Andre Grossmann, 5 rue des Pyrenees, FR-68390 Baldersheim, Francio; tel.+telefakso: +33/3/89-45-62-89; retpostho: andre.grossmann@mageos.com; resp. Maria Schiffer, Wilstorfstr. 58, DE-78050 VS-Villingen, Germanio; tel.: +49/7721/58-991; telefakso: /508-891; retposhto: josef.schiffer@esperanto.de)
28-30:
7-a Semajnfina Studsesio, che Hannover, Germanio (Herzberg/Harz, pri E-instruado)
28-30:
14-a Internacia Kulturfestivalo, Usti n. Labem, Chehhio (Miroslav Smycka, Kojeticka 90, CZ-40003 Usti nad Labem; tel.: +420/47/553-24-17)
29:    
5-a Festivalo de Video-filmoj en E-o, Maribor, Slovenio (E-Societo, Besednjakova 1, Sl-2000 Maribor)
29sep.
-06 okt.: 9-a Internacia E-Semajno de la Kulturo kaj Turismo, kun ILEI-ekzamenoj elementnivelaj, Lloret de Mar, Katalunio, Hispanio (Santiago Torne Grau, Ap. 423, ES-08200 Sabadell; tel.: +34/9/37-27-50-21; retposhto: luis_serrano@mixmail.com)
Oktobro
01:    
Ago-Tago (CO de UEA)
05-07:
Faulhaber-Semajnfino, Elspeet, Nederlando (Hans ten Hagen, Middenweg 587, 1704 BH Heerhugowaard, tel.: +31/72/571-79-18; telefakso: 574-76-70; retposhto: ten.hagen.esperanto@wxs.nl; temo: "Lingvo malfermas pordojn")
06-13:
4-a E-ista Semajno kun (10-13) 4-a Rendevuo pri E-o kiel laborlingvo de sano, Ribeirao Preto, Brazilo (Instituto Homeopatico F. Lamasson, rua Americo Brasiliense, 1418, BR-14015-050 Ribeirao Preto - SP; tel.: +55/16/636-88-89; retposhto: lamasson@netsite.com.br)
09-14:
1-a Chebalta Autuna Renkontigho, Mielno, Pollando (PEA, Filio en Koszalin, Box 30, PL-75-016 Koszalin 1; tel.: +48/32/232-60-35; retposhto: stanislaw.mandrak@esperanto.pl)
10-14:
Klerigaj kaj Turismaj Tagoj, Jetrichovice, Chehhio (Norbert Karbe, Dr. Otto-Nuschke-Str. 12, DE-01796 Pirna, Germanio; tel.+telefakso: +49/3501/773-232; retposhto: nokosaksio@t-online.de; prelegas Erich-Dietrich Krause, Sabine Fiedler)
12-14:
88-a Japana E-Kongreso, Takarazuka, Japanio (Kansaja Ligo de E-Grupoj, Sonehigasimati 1-11-46-204, Toyonaka-si, JP-561-0802; retposhto: kleg@mvf.biglobe.ne.jp, http://www.wombat.zaq.ne.jp/esperanto/jek88/jk88esp.htm)
12-14:
30-a Kataluna kaj 3-a Transpirenea Kongreso de E-o, Girona, Katalunio, Hispanio (Kataluna E-Asocio, Apartat 290, ES-08200 Sabadell; tel.+telefakso: +34/3/716-36-33; retposhto: kea@stel.net; temo: "Migrado kaj lingvoj")
13-14:
23-a E-Renkontigho de Shtato San-Paulo, Barra Bonita, Brazilo (EASP, Rua Faustolo, 124, Agua Branca, BR-05041-000, Sao Paulo-SP; tel.: +55/11/38-62-11-83; retposhto: easp@mandic.com.br)
14-16:
Internacia E-Renkontigho, Banja Luka, Bosnio (E-Ligo de Respubliko Srpska, vd. 10-20 aug.; temo: "La lingvaj malegalecoj en la mondo")
20-22:
Konferenco pri E-Turismo, Hefei, Chinio (Liu Jianguo, Dongshi Qu, Dongyuan Xincun 434 Hao Xinxiang, CN-230011 Hefei; tel.: +86/551/448-43-70; telefakso: 421-04-14; retposhto: liujian0754_cn@sina.com)
27-28:
Kristana kaj Naturamika Semajnfino, KCE, Svislando (temo: "Ekumenismo: chu [mal]proksimighis la horo de la komuna Sankta Mangho?")
27-29:
35-a Semajnfina Kursaro, Neubrandenburg, Germanio (Werner Pfennig, Uns Husung 29/1104, DE-17034 Neubrandenburg; tel.: +49/395/422-13-98)
27 okt
.-04 nov.: TEJO-Seminario, Stokholmo, Svedio (TEJO, Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam, Nederlando; retposhto: rhokan.lundberg@home.se; http://www.esperanto.se/echei/; temo: "E-o en Interreto")
29 okt
.-02 nov.: Kroata Semajno kaj Lingvo-praktikado je unua kaj dua niveloj, Kvinpetalo, Francio (gvidas Nikola Rasic, Ljiljana Rasic-Bamburac)
Novembro
02-05:
25-jara Jubileo de E-Asocio Sudharz, Herzberg/Harz, Germanio (prelegas i.a. Martin Haase kaj John Wells)
03-04:
12-a Kongreso de Ukrainia E-Asocio, Kievo (Volodimir Hordijenko, p. k. 35, UA-01133 Kijiv-133; tel.: +38/44/295-17-01; retposhto: volodimir_h@hotmail.com)
10-12:
7-a Kolombia Kongreso de E-o, Bogoto (Santiago Alvarez, A.P. 54-800, Bogota; tel.: +57/24/996-00-20; retposhto: santialv@multi.net.co)
11-20:
Inda vizito, suda Barato (Dr. P. V. Ranganayakulu, # 4 Junior Officers' Quarters, K.T. Road, Tirupati 517501, Andhra Pradesh; tel: +91/8574/32-242; retposhto: indavizito2001@yahoo.com, indavizito2001@rediffmail.com; hejmpagho: http://geocities.com//msp_kash/rec.html)
24:     
Malferma Tago (10:00-17:00), CO de UEA (Nieuwe Binnenweg 176, Rotterdam; hejmpagho: www.uea.org; retposhto: uea@inter.nl.net.)
24:    
3-a Esperanta Filmfestivalo, Bratislava, Slovakio (Pavol Kascak, Vazska 21, Bratislava; tel.: +421/7/45-52-56-02; retposhto: palo@nextra.sk)
28-30:
3-a Kultura Festivalo de E-o, provinco Camaguey, Kubo (Kuba E-Asocio, Apartado 5120, CU-10500 La Habana; tel.: +53/7/404-484; telefakso: 338-729; retposhto: kubesp@mail.infocom.etecsa.cu)
Decembro
07-09:
Sankt-Nikolaa Renkontigho, Murzasichle, Pollando (Poprad)
07-11:
Unua Kongreso de la Tri Kalifornioj, Mexicali, Meksikio (Telefakso: (52) (686) 5-56-58-86; retposhto: rufegon@mxl.cablemas.com)
08:    
20-a Cheha-Saksa Tago, Usti nad Labem, Chehio (Smycka, vd. 28-30 sep.)
08-09:
Zamenhof-Tagoj, Kaunas, Litovio (Grazvydas Jurgeliavicius, p.k. 1008, LT-3000 Kaunas, Litovio; tel.: +370 80 88877; retposhto: gjurgis@takas.lt)
08-09:
Renkontigho de Junularo Esperantista Svislanda, Zuriko, Svisio (Veronika Pochanke, veronika_p@hotmail.com)
08-09:
La 8-a Nacia Kongreso de Federacio Esperanto de Barato, Puneo, Hindio (Federacio Esperanto de Barato, 5 Archana Corner, Salunke Vihar Road, Pune 411048, Hindio; tel.: 7148889, 6831566; telefakso: +91 20 7148889; retposhto: helpo@vsnl.com; http: //www.geocities.com/bharato)
09:    
Omagho al Gaston Waringhien 100-jara, Aigne, Francio (Jacqueline Huberdeau, 33, rue F. Cevert, FR-72100 Le Mans)
10-15:
Waringhien-semajno, Kvinpetalo, Francio
15:    
Zamenhof-tago
27-31:
9-a Togolanda E-Kongreso, Notse (Unuigho Togolanda por E-o, B.P. 12096, Lome)
27dec
.-03 jan.: 18-a Internacia Festivalo, Magdeburg, Germanio (Hans-Dieter Platz, Pf. 1148, DE-34303 Niedenstein; tel.+telefakso: +49/5624/8007; retposhto: HDP@internacia-festivalo.de; http://www.internacia-festivalo.de/; temo: "Unu mondo -- kvin kontinentoj")
27dec
.-03 jan.: 45-a Internacia Seminario, Rotenburg a.d. Wumme, che Bremeno, Germanio (Germana E-Junularo, Grellstr. 36, DE-10409 Berlin; tel.+telefakso: +49/30/42-85-78-99; retposhto: bero@esperanto.de; http://www.esperanto.de/is/; temo: "Europa unuigho -- idealo kaj realo")
28dec
.-02 jan.: Internacia Silvestro, Budapest, Hungario (Movilo, Soroksari ut 117/D, HU-1095 Budapest; tel.: +36/1/378-27-93)
30dec
.-03 jan.: Silvestra balo kaj vintraj ekskursoj, Poprad, Slovakio

31dec

.-01 jan.: Novjarfesto en Karpatoj (Jaroslav Zaharija, B. Hmelnickij str, 82/4-8, UA-76006 Ivano-Frankivsjk, Ukrainio)